முதலீட்டாளர் தகவல்கள்

Financial Documents

Interim Reports

Annual Reports

Annual Report

2018

2019

Annual Report

2017

2018

Annual Report

2016

2017

Annual Report

2015

2016

Annual Report

2014

2015

Annual Report

2013

2014

Annual Report

2012

2013

Annual Report

2011

2012

Annual Report

2010

2011

Debenture Documents

Mortgage Bonds

Mortgage Bond

June

2015

Trust Deeds

Trust Deed

June

2015

Trust Deed

December

2013

Trust Deed

June

2013

Prospectus

Prospectus

June

2015

Prospectus

December

2013

Prospectus

June

2013

AOA