தொடர்பு கொள்ள

உங்களிடம் ஏதேனும் கேள்விகள் அல்லது ஆலோசனைகள் இருந்தால் மற்றும் எங்களை தொடர்பு கொள்ள விரும்பினால் தயவூ செய்து கீழே உள்ளபடிவத்தைப் பயன்படுத்துங்கள், இயலுமான விரைவில் நாங்கள் உங்களுக்கு பதிலளிப்போம். மாற்றாக நீங்கள் இந்த பக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்ட தொடர்பு எஎண்களின் ஊடாக எங்கள் இரண்டு பிரதான அலுவலகங்களை தொடர்புக் கொள்ளலாம். எமது கிளைகளின் தொடர்பு எண்களுக்கு கிளைகளின் நெட்வொர்க்கைப் பார்க்கவூம்.

பிரதிநிதி அதிகாரிகள்

சிஎஃப்- காப்புறுதி தரகர்கள்

தலைமை அலுவலகம் கண்டி

எரந்த ரணசிங்க
081 2230181
erandar@cf.lk

தர்ஷனி பதிரகே
081 2230189
darshanip@cf.lk

சிஎஃப்- காப்புறுதி தரகர்கள்

நகர அலுவலகம் கொழும்பு

குசும் தெனுவர
011 2315288
customerrelationscfib@cf.lk

எரங்க தயாரத்ன
011 2315290
rsunit@cf.lk

வைப்புகள் மற்றும் சேமிப்புகள்

தலைமை அலுவலகம் கண்டி

தரித உடுநுவர
081 2230110
tharithau@cf.lk

ருக்மல் சில்வா
081 2230112
ruckmals@cf.lk

வைப்புகள் மற்றும் சேமிப்புகள்

நகர அலுவலகம் கொழும்பு

அனுஷா லக்மினி
011 2315053
anushal@cf.lk

சேத்தன காரியவசம்
011 2315055
chethanak@cf.lk

குத்தகை

தலைமை அலுவலகம் கண்டி

சேனக ஜயசூரிய
0812230131
senakaj@cf.lk

தரங்க ஜயரத்ன
0812230132
tharangaja@cf.lk

குத்தகை

நகர அலுவலகம் கொழும்பு

ரோஷானி பெரேரா
0112315109
roshanip@cf.lk

தினுஷி ப்ர்ணான்டோ
0112315310
dinushaf@cf.lk

பஜ்ஜட் ஹயர்

தலைமை அலுவலகம் கண்டி

திருமதி. தர்ஷிகா ரத்நாயக்க
0777834555, 0812230230
darshikar@cf.lk

பஜ்ஜட் ஹயர்

நகர அலுவலகம் கொழும்பு

திமுது விஜேதிலக
0770033610, 011 2315161
dimuthw@cf.lk

வணிகக் கடன்கள்

கொழும்பு

துலினி சமரகோன்
011 2315038
dulinis@cf.lk

அனோச்கா விஜேநாயக்க
011 2315034
anouchkaw@cf.lk

கிளை வலையமைப்பு