தொடர்பு கொள்ள

உங்களிடம் ஏதேனும் கேள்விகள் அல்லது ஆலோசனைகள் இருந்தால் மற்றும் எங்களை தொடர்பு கொள்ள விரும்பினால் தயவூ செய்து கீழே உள்ளபடிவத்தைப் பயன்படுத்துங்கள், இயலுமான விரைவில் நாங்கள் உங்களுக்கு பதிலளிப்போம். மாற்றாக நீங்கள் இந்த பக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்ட தொடர்பு எஎண்களின் ஊடாக எங்கள் இரண்டு பிரதான அலுவலகங்களை தொடர்புக் கொள்ளலாம். எமது கிளைகளின் தொடர்பு எண்களுக்கு கிளைகளின் நெட்வொர்க்கைப் பார்க்கவூம்.

பிரதிநிதி அதிகாரிகள்

சிஎஃப்- காப்புறுதி தரகர்கள்

கண்டி தலைமை அலுவலகம்

வாசனா ஹெட்டியாவத்தை
081 2230193
cfibcallcenterkandy@cf.lk

தர்ஷனி பதிரகே
081 2230189
darshanip@cf.lk

சிஎஃப்- காப்புறுதி தரகர்கள்

நகர அலுவலகம்

குசும் தெனுவர
011 2315288
customerrelationscfib@cf.lk

எரங்க தயாரத்ன
011 2315290
rsunit@cf.lk

வணிகக் கடன்கள்

கொழும்பு

துலினி சமரகோன்
011 2315038
dulinis@cf.lk

அனோச்கா விஜேநாயக்க
011 2315034
anouchkaw@cf.lk

வணிகக் கடன்கள்

கண்டி

ருவன் நாரம்பனாவ
081 2234234
ruwann@cf.lk

ஜகத் திசாநாயக்க
081 2234234
jagathd@cf.lk

வைப்புகள் மற்றும் சேமிப்புகள்

கண்டி தலைமை அலுவலகம்

வசன்தா எல்லேபொல
081 2230110
deposit_kdy@cf.lk

ருக்மால் சில்வா
081 2230112
ruckmals@cf.lk

வைப்புகள் மற்றும் சேமிப்புகள்

நகர அலுவலகம் கொழும்பு

திருமதி. திலினி குணசேன
011 2315053
thilinig@cf.lk

சேத்தான் காரியவசம்
011 2315055
chethanak@cf.lk

பஜ்ஜட் ஹயர்

கொழும்பு

திருமதி. மல்லிகா ரன்துனு
0770033609, 011 2315162
mallikar@cf.lk

திமுது விஜேதிலக
0770033610, 011 2315161
dimuthw@cf.lk

பஜ்ஜட் ஹயர்

கண்டி

திருமதி.தர்சிகா ரத்னாயக்க
0777834555, 0812230230
darshikar@cf.lk

கிளை வலையமைப்பு