மத்திய நிதி நிதி

நிதி தகவல் மற்றும் கேபிஐக்கள்

ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கைகள்

ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கைகள்2016

ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கைகள்2017

ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கைகள்2018

ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கைகள்2019

ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கைகள்2020

ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கைகள்2021

ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கைகள2022

ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கைகள2023

இரு ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கைகள்

இரு ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கைகள்2015

இரு ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கைகள்2016

இரு ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கைகள்2017

இரு ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கைகள்2018

இரு ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கைகள்2019

இரு ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கைகள்2020

இரு ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கைகள்2021

இரு ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கைகள்2023

கடன் மதிப்பீட்டு அறிக்கைகள்

கடன் மதிப்பீட்டு அறிக்கைகள் 20162016

கடன் மதிப்பீட்டு அறிக்கைகள் 20172017

கடன் மதிப்பீட்டு அறிக்கைகள் 20182018

கடன் மதிப்பீட்டு அறிக்கைகள் 20192019

கடன் மதிப்பீட்டு அறிக்கைகள் 20202020

கடன் மதிப்பீட்டு அறிக்கைகள் 20212021

கடன் மதிப்பீட்டு அறிக்கைகள் 20222022

Credit Rating Reports 20222023