සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් මූල්‍ය තොරතුරු

මුල්‍ය තොරතුරැ සහ වැදගත් දර්ශකයන්

වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශන

වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශන2016

වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශන2017

වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශන2018

වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශන2019

වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශන2020

වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශන2021

අර්ධ වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශන

අර්ධ වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශන2015

අර්ධ වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශන2016

අර්ධ වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශන2017

අර්ධ වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශන2018

අර්ධ වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශන2019

අර්ධ වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශන2020

ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ වාර්තා

ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ වාර්තා 20162016

ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ වාර්තා 20172017

ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ වාර්තා 20182018

ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ වාර්තා 20192019

ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ වාර්තා 20202020

මූල්‍ය ප්‍රකාශය වාර්තා

මූල්‍ය ප්‍රකාශය වාර්තා 20202020