අප අමතන්න

ඔබට යම් ප්‍රශ්න හෝ යෝජනා ඇත්නම් සහ අප සමග සම්බන්ධ වීමට කැමති නම් පහත දැක්වෙන ආකෘති පත්‍රය යොදාගන්න. හැකිතාක් ඉක්මනින් අපි ඔබ අමතන්නෙමු.ඒ හැර අපගේ ප්‍රධාන කාර්යාල දෙක ද ඔබ වෙනුවෙන් විවෘත ව ඇති අතර ඒවායේ දුරකථන අංක මෙම පිටුවේ දක්වා ඇත. ශාඛාවන් හා සම්බන්ධ වීම සඳහා කරුණාකර ශාඛා ජාලය පිරික්සන්න.

නියෝජිත නිලධාරීන්

CF රක්ෂණ තැරැව්කරුවෝ

ප්‍රධාන කාර්යාලය මහනුවර

එරන්ද රත්නසිංහ
081 2230181
erandar@cf.lk

දර්ශනි පතිරගේ
081 2230189
darshanip@cf.lk

CF රක්ෂණ තැරැව්කරුවෝ

නගර කාර්යාලය කොළඹ

කූසුම් තේනුවර
011 2315288
customerrelationscfib@cf.lk

එරංග දයාරත්න
011 2315290
rsunit@cf.lk

තැන්පතු හා ඉතුරුම්

ප්‍රධාන කාර්යාලය මහනුවර

තරිත උඩුනුවර
081 2230110
tharithau@cf.lk

රුක්මල් සිල්වා
081 2230112
ruckmals@cf.lk

තැන්පතු හා ඉතුරුම්

නගර කාර්යාලය කොළඹ

අනුෂා ලක්මිණි
011 2315053
anushal@cf.lk

චේතනා කාරියවසම්
011 2315055
chethanak@cf.lk

ලීසිං

ප්‍රධාන කාර්යාලය මහනුවර

සේනක ජයසුරිය
0812230131
senakaj@cf.lk

තරංගා ජයරත්න
0812230132
tharangaja@cf.lk

ලීසිං

නගර කාර්යාලය කොළඹ

රෝෂණී පෙරේ්රා
0112315109
roshanip@cf.lk

දිනුෂි ෆනැන්ඩු
0112315310
dinushaf@cf.lk

සහනදායී කුලී ගාස්තු

ප්‍රධාන කාර්යාලය මහනුවර

දර්ශීකා රත්නායක
0777834555, 0812230230
darshikar@cf.lk

සහනදායී කුලී ගාස්තු

නගර කාර්යාලය කොළඹ

දිමුතූ විඡේතිලක
0770033610, 011 2315161
dimuthw@cf.lk

ව්‍යාපාරික ණය

කොළඹ

දුලිනි සමරකෝන්
011 2315038
dulinis@cf.lk

අනුශ්කා විජේනායක
011 2315034
anouchkaw@cf.lk

ශාඛා ජාලය