வட்டி விகிதங்கள்

சேமிப்புகள்

CF சேமிப்புக்கள்

தொகைவட்டி வீதம் (வ.வ)A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை0.00%0.00%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,005.00%5.12%
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.006.00%6.17%
ரூ 25,000.01 தொடக்கம் ரூ. 50,000.006.25%6.43%
ரூ. 50,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட6.50%6.70%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சிறுவர் சேமிப்பு;கள்

தொகைபரிசுடன்Wபரிசுகள் இன்றி
வட்டி வீதம் (வ.வ)A.E.R.வட்டி வீதம் (வ.வ)A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை4.00%4.07%6.25%6.43%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,004.00%4.07%6.50%6.70%
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.004.00%4.07%6.75%6.96%
ரூ 25,000.01 தொடக்கம் ரூ. 50,000.004.00%4.07%7.00%7.23%
ரூ. 50,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட4.00%4.07%7.50%7.76%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF எக்ஸல் சேமிப்பு

தொகைவட்டி வீதம் (வ.வ)A.E.R.
ரூ. 1000.00 வரை0.00%0.00%
ரூ. 1000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.005.50%5.64%
ரூ 25,000.01 தொடக்கம் ரூ. 50,000.006.25%6.43%
ரூ 50,000.01 தொடக்கம் ரூ. 249,999.996.75%6.96%
ரூ. 250,000.00 மற்றும் மேற்பட்ட7.00%7.23%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சுப்பர் சேமிப்பு

தொகைவட்டி வீதம் (வ.வ)A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை0.00%0.00%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,005.00%5.12%
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.006.00%6.17%
ரூ 25,000.01 தொடக்கம் ரூ. 50,000.006.25%6.43%
ரூ. 50,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட6.50%6.70%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சிரேஷ்ட பிரஜைகள் சேமிப்பு

தொகைவட்டி வீதம் (வ.வ)A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை0.00%0.00%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,005.50%5.64%
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.006.25%6.43%
ரூ 25,000.01 தொடக்கம் ரூ. 50,000.006.50%6.70%
ரூ. 50,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட6.75%6.96%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

வைப்புகள

CF தவணை

காலம்தொகைமாதாந்தம்A.E.R.முதிர்வூA.E.R.
மாதம் 9ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட09.00%09.38%09.50%09.61%
மாதம் 12ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட10.25%10.75%11.00%11.00%
மாதம் 18ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட10.50%11.02%11.25%10.96%
மாதம் 24ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட11.00%11.57%11.75%11.13%
மாதம் 36ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட11.50%12.13%12.25%11.00%
மாதம் 48ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட11.75%12.40%12.50%10.67%
மாதம் 60ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட12.00%12.68%12.75%10.37%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF அல்ட்ரா

காலம்தொகைமுதிர்வூA.E.R.
மாதம் 12ரூ.901.0011.00%11.00%
மாதம் 18ரூ.855.7511.25%10.96%
மாதம் 24ரூ.809.7511.75%11.13%
மாதம் 36ரூ.731.5012.25%11.00%
மாதம் 48ரூ.666.7512.50%10.67%
மாதம் 60ரூ.610.7512.75%10.37%
முதிர்வு மதிப்பில் ரூ. 1,000.00
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சிரேஷ்ட பிரஜைகள் வைப்பு (பூர்த்தி செய்யப்பட்ட வயது: வைப்புத்தொகை தேதி 60 ஆண்டுகள்)

காலம்தொகைமாதாந்தம்A.E.R.முதிர்வூA.E.R.
மாதம் 01ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட--08.00%08.30%
மாதம் 03ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட08.00%08.30%08.75%09.04%
மாதம் 06ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட08.75%09.11%09.25%09.46%
மாதம் 9ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட09.00%09.38%09.50%09.61%
மாதம் 12ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட10.75%11.30%11.50%11.50%
மாதம் 18ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட11.00%11.57%11.75%11.43%
மாதம் 24ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட11.50%12.13%12.25%11.58%
மாதம் 36ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட12.00%12.68%12.75%11.40%
மாதம் 48ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட12.25%12.96%13.00%11.04%
மாதம் 60ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட12.50%13.24%13.25%10.70%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF எக்ஸல்

காலம்தொகைமாதாந்தம்A.E.R.முதிர்வூA.E.R.
மாதம் 1ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட--08.00%08.30%
மாதம் 3ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட08.00%08.30%08.75%09.04%
மாதம் 6ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட08.75%09.11%09.25%09.46%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF ஒப்டிமா

காலம்தொகைமுதிர்வூA.E.R.
01 தொடக்கம் - 03 மாதங்கள்ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட07.25%07.50% - 07.45%
03 தொடக்கம் - 06 மாதங்கள்ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட08.38%08.65% - 08.56%
06 தொடக்கம் - 09 மாதங்கள்ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட08.88%09.08% - 08.98%
09 தொடக்கம் - 12 மாதங்கள்ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட08.88%08.98% - 08.88%
12 தொடக்கம் - 18 மாதங்கள்ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட11.00%11.00% - 10.72%
18 தொடக்கம் - 24 மாதங்கள்ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட11.25%10.96% - 10.68%
24 தொடக்கம் - 36 மாதங்கள்ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட11.00%10.45% - 09.97%
36 தொடக்கம் - 48 மாதங்கள்ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட11.50%10.38% - 09.92%
48 தொடக்கம் - 60 மாதங்கள்ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட11.75%10.11% - 09.68%
A.E.R = Annual Effective Rate

CF Kalin Poli

TermSenior Citizens (over 60 years of age)
PeriodAmountMonthly(Annual)A.E.RMaturityA.E.RMonthlyA.E.RMaturityA.E.R
01 MONTHSRS.5,000 & OVER--07.25%07.50%--07.25%07.50%
03 MONTHSRS.5,000 & OVER07.25%07.50%08.38%08.65%07.25%07.50%08.38%08.65%
06 MONTHSRS.5,000 & OVER07.50%07.76%08.88%09.08%07.50%07.76%08.88%09.08%
09 MONTHSRS.5,000 & OVER07.75%08.03%08.88%08.98%07.75%08.03%08.88%08.98%
12 MONTHSRS.5,000 & OVER09.75%10.20%10.25%10.25%10.25%10.75%10.75%10.75%
18 MONTHSRS.5,000 & OVER10.00%10.47%10.50%10.24%10.50%11.02%11.00%10.72%
24 MONTHSRS.5,000 & OVER10.25%10.75%11.00%10.45%10.75%11.30%11.50%10.91%
36 MONTHSRS.5,000 & OVER10.50%11.02%11.50%10.38%11.00%11.57%12.00%10.79%
48 MONTHSRS.5,000 & OVER10.75%11.30%11.75%10.11%11.25%11.85%12.25%10.48%
60 MONTHSRS.5,000 & OVER11.25%11.85%12.00%09.86%11.75%12.40%12.50%10.20%
Conditions Apply
A.E.R = Annual Effective Rate