வட்டி விகிதங்கள்

சேமிப்புகள்

CF சேமிப்புக்கள்

தொகை வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை 0.00% 0.00%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,00 4.25% 4.33%
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.00 4.50% 4.59%
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட 5.00% 5.12%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சிறுவர் சேமிப்பு;கள்

தொகை பரிசுடன் Wபரிசுகள் இன்றி
வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R. வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை 3.00% 3.04% 4.50% 4.59%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,00 3.00% 3.04% 5.00% 5.12%
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.00 3.00% 3.04% 5.50% 5.64%
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட 3.00% 3.04% 6.00% 6.17%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF எக்ஸல் சேமிப்பு

தொகை வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R.
ரூ. 1000.00 வரை 0.00% 0.00%
ரூ. 1000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.00 4.50% 4.59%
ரூ 25,000.01 தொடக்கம் ரூ. 100,000.00 5.00% 5.12%
ரூ 100,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட 5.50% 5.64%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சுப்பர் சேமிப்பு

தொகை வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை 0.00% 0.00%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,00 4.25% 4.33%
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.00 4.50% 4.59%
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட 5.00% 5.12%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சிரேஷ்ட பிரஜைகள் சேமிப்பு

தொகை வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை 0.00% 0.00%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,00 4.50% 4.59%
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.00 4.75% 4.85%
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட 5.25% 5.38%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

வைப்புகள

CF தவணை

காலம் தொகை மாதாந்தம் A.E.R. முதிர்வூ A.E.R.
மாதம் 9 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 6.25% 6.43% 6.75% 6.81%
மாதம் 12 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 7.50% 7.76% 8.00% 8.00%
மாதம் 18 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 7.75% 8.03% 8.25% 8.09%
மாதம் 24 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.00% 8.30% 8.75% 8.40%
மாதம் 36 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.25% 8.57% 9.25% 8.51%
மாதம் 48 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.50% 8.84% 9.50% 8.39%
மாதம் 60 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 9.25% 9.65% 10.00% 8.45%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF அல்ட்ரா

காலம் தொகை முதிர்வூ A.E.R.
மாதம் 12 ரூ.926.00 8.00% 8.00%
மாதம் 18 ரூ.890.00 8.25% 8.09%
மாதம் 24 ரூ.851.50 8.75% 8.40%
மாதம் 36 ரூ.783.00 9.25% 8.51%
மாதம் 48 ரூ.725.00 9.50% 8.39%
மாதம் 60 ரூ.667.00 10.00% 8.45%
முதிர்வு மதிப்பில் ரூ. 1,000.00
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சிரேஷ்ட பிரஜைகள் வைப்பு (பூர்த்தி செய்யப்பட்ட வயது: வைப்புத்தொகை தேதி 60 ஆண்டுகள்)

காலம் தொகை மாதாந்தம் A.E.R. முதிர்வூ A.E.R.
மாதம் 01 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட - - 5.75% 5.90%
மாதம் 03 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 5.75% 5.90% 6.25% 6.40%
மாதம் 06 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 6.00% 6.17% 6.50% 6.61%
மாதம் 9 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 6.25% 6.43% 6.75% 6.81%
மாதம் 12 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.00% 8.30% 8.50% 8.50%
மாதம் 18 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.25% 8.57% 8.75% 8.57%
மாதம் 24 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.50% 8.84% 9.25% 8.86%
மாதம் 36 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.75% 9.11% 9.75% 8.93%
மாதம் 48 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 9.00% 9.38% 10.00% 8.78%
மாதம் 60 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 9.75% 10.20% 10.50% 8.81%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF எக்ஸல்

காலம் தொகை மாதாந்தம் A.E.R. முதிர்வூ A.E.R.
மாதம் 1 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட - - 5.75% 5.90%
மாதம் 3 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 5.75% 5.90% 6.25% 6.40%
மாதம் 6 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 6.00% 6.17% 6.50% 6.61%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF ஒப்டிமா

காலம் தொகை முதிர்வூ A.E.R.
01 தொடக்கம் - 03 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 5.75% 5.90% - 5.88%
03 தொடக்கம் - 06 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 6.25% 6.40% - 6.35%
06 தொடக்கம் - 09 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 6.50% 6.61% - 6.55%
09 தொடக்கம் - 12 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 6.75% 6.81% - 6.75%
12 தொடக்கம் - 18 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.00% 8.00% - 7.85%
18 தொடக்கம் - 24 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.25% 8.09% - 7.94%
24 தொடக்கம் - 36 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.75% 8.40% - 8.08%
36 தொடக்கம் - 48 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 9.25% 8.51% - 8.19%
48 தொடக்கம் - 60 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 9.50% 8.39% - 8.08%
A.E.R = Annual Effective Rate

CF Kalin Poli

Term Senior Citizens (over 60 years of age)
Period Amount Monthly(Annual) A.E.R Maturity A.E.R Monthly A.E.R Maturity A.E.R
01 MONTHS RS.5,000 & OVER - - 5.75% 5.90% - - 5.75% 5.90%
03 MONTHS RS.5,000 & OVER 5.75% 5.90% 6.25% 6.40% 5.75% 5.90% 6.25% 6.40%
06 MONTHS RS.5,000 & OVER 6.00% 6.17% 6.50% 6.61% 6.00% 6.17% 6.50% 6.61%
09 MONTHS RS.5,000 & OVER 6.25% 6.43% 6.75% 6.81% 6.25% 6.43% 6.75% 6.81%
12 MONTHS RS.5,000 & OVER 7.50% 7.76% 8.00% 8.00% 8.00% 8.30% 8.50% 8.50%
18 MONTHS RS.5,000 & OVER 7.75% 8.03% 8.25% 8.09% 8.25% 8.57% 8.75% 8.57%
24 MONTHS RS.5,000 & OVER 8.00% 8.30% 8.75% 8.40% 8.50% 8.84% 9.25% 8.86%
36 MONTHS RS.5,000 & OVER 8.25% 8.57% 9.25% 8.51% 8.75% 9.11% 9.75% 8.93%
48 MONTHS RS.5,000 & OVER 8.50% 8.84% 9.50% 8.39% 9.00% 9.38% 10.00% 8.78%
60 MONTHS RS.5,000 & OVER 9.25% 9.65% 10.00% 8.45% 9.75% 10.20% 10.50% 8.81%
Conditions Apply
A.E.R = Annual Effective Rate