வட்டி விகிதங்கள்

சேமிப்புகள்

CF சேமிப்புக்கள்

தொகை வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை 0.00% 0.00%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 25,000.00 3.75% 3.82%
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட 5.00% 5.12%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சிறுவர் சேமிப்பு;கள்

தொகை பரிசுடன் அதிக வருவாய்
வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R. வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை 2.50% 2.53% 4.50% 4.59%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,00 2.50% 2.53% 5.50% 5.64%
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.00 2.50% 2.53% 6.00% 6.17%
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட 2.50% 2.53% 6.75% 6.96%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF எக்ஸல் சேமிப்பு

தொகை வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R.
ரூ. 1000.00 வரை 0.00% 0.00%
ரூ. 1000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.00 4.75% 4.85%
ரூ 25,000.01 தொடக்கம் ரூ. 250,000.00 5.50% 5.64%
ரூ 250,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட 6.25% 6.43%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சுப்பர் சேமிப்பு

தொகை வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை 0.00% 0.00%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 25,000.00 3.75% 3.82%
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட 5.00% 5.12%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சிரேஷ்ட பிரஜைகள் சேமிப்பு

தொகை வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை 0.00% 0.00%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 25,000.00 4.25% 4.33%
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட 5.50% 5.64%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

வைப்புகள

CF தவணை

காலம் தொகை மாதாந்தம் A.E.R. முதிர்வூ A.E.R.
மாதம் 09 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 18.00% 19.56% 19.50% 19.96%
மாதம் 12 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 18.00% 19.56% 21.00% 21.00%
மாதம் 18 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 18.00% 19.56% 21.50% 20.48%
மாதம் 24 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 18.25% 19.86% 22.00% 20.00%
மாதம் 36 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.25% 17.52% 18.50% 15.85%
மாதம் 48 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.25% 17.52% 19.00% 15.18%
மாதம் 60 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.25% 17.52% 19.50% 14.58%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF அல்ட்ரா

காலம் தொகை முதிர்வூ A.E.R.
மாதம் 12 ரூ.826.50 21.00% 21.00%
மாதம் 18 ரூ.756.25 21.50% 20.48%
மாதம் 24 ரூ.694.50 22.00% 20.00%
மாதம் 36 ரூ.643.25 18.50% 15.85%
மாதம் 48 ரூ.568.25 19.00% 15.18%
மாதம் 60 ரூ.506.50 19.50% 14.58%
முதிர்வு மதிப்பில் ரூ. 1,000.00
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சிரேஷ்ட பிரஜைகள் வைப்பு (பூர்த்தி செய்யப்பட்ட வயது: வைப்புத்தொகை தேதி 60 ஆண்டுகள்)

காலம் தொகை மாதாந்தம் A.E.R. முதிர்வூ A.E.R.
மாதம் 01 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட - - 17.00% 18.39%
மாதம் 03 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.00% 17.23% 18.00% 19.25%
மாதம் 06 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 17.00% 18.39% 19.00% 19.90%
மாதம் 09 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 18.00% 19.56% 19.50% 19.96%
மாதம் 12 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 18.50% 20.15% 21.50% 21.50%
மாதம் 18 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 18.50% 20.15% 22.00% 20.94%
மாதம் 24 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 18.75% 20.45% 22.50% 20.42%
மாதம் 36 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.75% 18.10% 19.00% 16.23%
மாதம் 48 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.75% 18.10% 19.50% 15.51%
மாதம் 60 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.75% 18.10% 20.00% 14.87%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF எக்ஸல்

காலம் தொகை மாதாந்தம் A.E.R. முதிர்வூ A.E.R.
மாதம் 01 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட - - 17.00% 18.39%
மாதம் 03 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.00% 17.23% 18.00% 19.25%
மாதம் 06 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 17.00% 18.39% 19.00% 19.90%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF ஒப்டிமா

காலம் தொகை முதிர்வூ A.E.R.
01 தொடக்கம் > 03 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 17.00% 18.39% - 18.11%
03 தொடக்கம் > 06 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 18.00% 19.25% - 18.81%
06 தொடக்கம் > 09 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 19.00% 19.90% - 19.44%
09 தொடக்கம் > 12 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 19.50% 19.96% - 19.50%
12 தொடக்கம் > 18 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 21.00% 21.00% - 20.03%
18 தொடக்கம் > 24 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 21.50% 20.48% - 19.58%
24 தொடக்கம் > 36 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 22.00% 20.00% - 18.40%
36 தொடக்கம் > 48 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 18.50% 15.85% - 14.85%
48 தொடக்கம் > 60 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 19.00% 15.18% - 14.29%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF Kalin Poli

Term Senior Citizens (over 60 years of age)
Period Amount Monthly(Annual) A.E.R Maturity A.E.R Monthly A.E.R Maturity A.E.R
01 MONTHS RS.5,000 & OVER - - 17.00% 18.39% - - 17.00% 18.39%
03 MONTHS RS.5,000 & OVER 16.00% 17.23% 18.00% 19.25% 16.00% 17.23% 18.00% 19.25%
06 MONTHS RS.5,000 & OVER 17.00% 18.39% 19.00% 19.90% 17.00% 18.39% 19.00% 19.90%
09 MONTHS RS.5,000 & OVER 18.00% 19.56% 19.50% 19.96% 18.00% 19.56% 19.50% 19.96%
12 MONTHS RS.5,000 & OVER 18.00% 19.56% 21.00% 21.00% 18.50% 20.15% 21.50% 21.50%
18 MONTHS RS.5,000 & OVER 18.00% 19.56% 21.50% 20.48% 18.50% 20.15% 22.00% 20.94%
24 MONTHS RS.5,000 & OVER 18.25% 19.86% 22.00% 20.00% 18.75% 20.45% 22.50% 20.42%
36 MONTHS RS.5,000 & OVER 16.25% 17.52% 18.50% 15.85% 16.75% 18.10% 19.00% 16.23%
48 MONTHS RS.5,000 & OVER 16.25% 17.52% 19.00% 15.18% 16.75% 18.10% 19.50% 15.51%
60 MONTHS RS.5,000 & OVER 16.25% 17.52% 19.50% 14.58% 16.75% 18.10% 20.00% 14.87%
Conditions Apply
A.E.R = Annual Effective Rate

CF தவணை

காலம் தொகை மாதாந்தம் A.E.R. முதிர்வூ A.E.R.
மாதம் 09 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 18.25% 19.86% 20.00% 20.48%
மாதம் 12 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 18.25% 19.86% 21.50% 21.50%
மாதம் 18 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 18.00% 19.56% 21.50% 20.48%
மாதம் 24 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 18.25% 19.86% 22.00% 20.00%
மாதம் 36 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.25% 17.52% 18.50% 15.85%
மாதம் 48 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.25% 17.52% 19.00% 15.18%
மாதம் 60 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.25% 17.52% 19.50% 14.58%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சிரேஷ்ட பிரஜைகள் வைப்பு (பூர்த்தி செய்யப்பட்ட வயது: வைப்புத்தொகை தேதி 60 ஆண்டுகள்)

காலம் தொகை மாதாந்தம் A.E.R. முதிர்வூ A.E.R.
மாதம் 01 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட - - 17.50% 18.97%
மாதம் 03 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.25% 17.52% 18.50% 19.82%
மாதம் 06 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 17.25% 18.68% 19.50% 20.45%
மாதம் 09 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 18.25% 19.86% 20.00% 20.48%
மாதம் 12 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 18.75% 20.45% 22.00% 22.00%
மாதம் 18 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 18.50% 20.15% 22.00% 20.94%
மாதம் 24 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 18.75% 20.45% 22.50% 20.42%
மாதம் 36 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.75% 18.10% 19.00% 16.23%
மாதம் 48 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.75% 18.10% 19.50% 15.51%
மாதம் 60 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.75% 18.10% 20.00% 14.87%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF எக்ஸல்

காலம் தொகை மாதாந்தம் A.E.R. முதிர்வூ A.E.R.
மாதம் 01 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட - - 17.50% 18.97%
மாதம் 03 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.25% 17.52% 18.50% 19.82%
மாதம் 06 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 17.25% 18.68% 19.50% 20.45%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF தவணை

காலம் தொகை மாதாந்தம் A.E.R. முதிர்வூ A.E.R.
மாதம் 09 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 18.50% 20.15% 20.50% 21.01%
மாதம் 12 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 18.50% 20.15% 22.00% 22.00%
மாதம் 18 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 18.00% 19.56% 21.50% 20.48%
மாதம் 24 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 18.25% 19.86% 22.00% 20.00%
மாதம் 36 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.25% 17.52% 18.50% 15.85%
மாதம் 48 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.25% 17.52% 19.00% 15.18%
மாதம் 60 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.25% 17.52% 19.50% 14.58%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சிரேஷ்ட பிரஜைகள் வைப்பு (பூர்த்தி செய்யப்பட்ட வயது: வைப்புத்தொகை தேதி 60 ஆண்டுகள்)

காலம் தொகை மாதாந்தம் A.E.R. முதிர்வூ A.E.R.
மாதம் 01 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட - - 18.00% 19.56%
மாதம் 03 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.50% 17.81% 19.00% 20.40%
மாதம் 06 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 17.50% 18.97% 20.00% 21.00%
மாதம் 09 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 18.50% 20.15% 20.50% 21.01%
மாதம் 12 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 19.00% 20.75% 22.50% 22.50%
மாதம் 18 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 18.50% 20.15% 22.00% 20.94%
மாதம் 24 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 18.75% 20.45% 22.50% 20.42%
மாதம் 36 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.75% 18.10% 19.00% 16.23%
மாதம் 48 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.75% 18.10% 19.50% 15.51%
மாதம் 60 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.75% 18.10% 20.00% 14.87%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF எக்ஸல்

காலம் தொகை மாதாந்தம் A.E.R. முதிர்வூ A.E.R.
மாதம் 01 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட - - 18.00% 19.56%
மாதம் 03 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.50% 17.81% 19.00% 20.40%
மாதம் 06 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 17.50% 18.97% 20.00% 21.00%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்