வட்டி விகிதங்கள்

சேமிப்புகள்

CF சேமிப்புக்கள்

தொகைவட்டி வீதம் (வ.வ)A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை0.00%0.00%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,005.00%5.12%
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.006.00%6.17%
ரூ 25,000.01 தொடக்கம் ரூ. 50,000.006.50%6.70%
ரூ. 50,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட7.00%7.23%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சிறுவர் சேமிப்பு;கள்

தொகைபரிசுடன்Wபரிசுகள் இன்றி
வட்டி வீதம் (வ.வ)A.E.R.வட்டி வீதம் (வ.வ)A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை4.00%4.07%6.25%6.43%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,004.00%4.07%6.50%6.70%
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.004.00%4.07%6.75%6.96%
ரூ 25,000.01 தொடக்கம் ரூ. 50,000.004.00%4.07%7.00%7.23%
ரூ. 50,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட4.00%4.07%7.50%7.76%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF எக்ஸல் சேமிப்பு

தொகைவட்டி வீதம் (வ.வ)A.E.R.
ரூ. 1000.00 வரை0.00%0.00%
ரூ. 1000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.006.00%6.17%
ரூ 25,000.01 தொடக்கம் ரூ. 50,000.006.25%6.43%
ரூ 50,000.01 தொடக்கம் ரூ. 249,999.996.75%6.96%
ரூ. 250,000.00 மற்றும் மேற்பட்ட8.00%8.30%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சுப்பர் சேமிப்பு

தொகைவட்டி வீதம் (வ.வ)A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை0.00%0.00%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,005.00%5.12%
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.006.00%6.17%
ரூ 25,000.01 தொடக்கம் ரூ. 50,000.006.50%6.70%
ரூ. 50,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட7.00%7.23%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சிரேஷ்ட பிரஜைகள் சேமிப்பு

தொகைவட்டி வீதம் (வ.வ)A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை0.00%0.00%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,005.50%5.64%
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.006.25%6.43%
ரூ 25,000.01 தொடக்கம் ரூ. 50,000.006.75%6.96%
ரூ. 50,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட7.50%7.76%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

வைப்புகள

CF தவணை

காலம்தொகைமாதாந்தம்A.E.R.முதிர்வூA.E.R.
மாதம் 9ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட11.50%12.13%12.00%12.18%
மாதம் 12ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட11.75%12.40%12.50%12.50%
மாதம் 18ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட12.00%12.68%12.75%12.37%
மாதம் 24ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட12.25%12.96%13.50%12.69%
மாதம் 36ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட12.50%13.24%14.00%12.40%
மாதம் 48ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட12.75%13.52%15.00%12.47%
மாதம் 60ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட12.75%13.52%15.50%12.16%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF அல்ட்ரா

காலம்தொகைமுதிர்வூA.E.R.
மாதம் 12ரூ.889.0012.50%12.50%
மாதம் 18ரூ.839.5012.75%12.37%
மாதம் 24ரூ.787.5013.50%12.69%
மாதம் 36ரூ.704.2514.00%12.40%
மாதம் 48ரூ.625.0015.00%12.47%
மாதம் 60ரூ.563.5015.50%12.16%
முதிர்வு மதிப்பில் ரூ. 1,000.00
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சிரேஷ்ட பிரஜைகள் வைப்பு (பூர்த்தி செய்யப்பட்ட வயது: வைப்புத்தொகை தேதி 55 ஆண்டுகள்)

காலம்தொகைமாதாந்தம்A.E.R.முதிர்வூA.E.R.
மாதம் 01ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட--10.50%11.02%
மாதம் 03ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட10.50%11.02%12.25%12.82%
மாதம் 06ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட11.50%12.13%12.75%13.16%
மாதம் 9ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட12.00%12.68%13.00%13.21%
மாதம் 12ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட12.50%13.24%13.25%13.25%
மாதம் 18ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட12.75%13.52%13.75%13.32%
மாதம் 24ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட13.00%13.80%14.25%13.36%
மாதம் 36ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட13.25%14.09%14.75%12.99%
மாதம் 48ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட13.25%14.09%15.75%12.99%
மாதம் 60ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட13.25%14.09%16.50%12.79%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF எக்ஸல்

காலம்தொகைமாதாந்தம்A.E.R.முதிர்வூA.E.R.
மாதம் 1ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட--10.00%10.47%
மாதம் 3ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட10.00%10.47%11.50%12.00%
மாதம் 6ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட11.00%11.57%11.75%12.10%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF ஒப்டிமா

காலம்தொகைமுதிர்வூA.E.R.
01 தொடக்கம் - 03 மாதங்கள்ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட10.00%10.47% - 10.38%
03 தொடக்கம் - 06 மாதங்கள்ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட11.50%12.00% - 11.83%
06 தொடக்கம் - 09 மாதங்கள்ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட11.75%12.10% - 11.92%
09 தொடக்கம் - 12 மாதங்கள்ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட12.00%12.18% - 12.00%
12 தொடக்கம் - 18 மாதங்கள்ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட12.50%12.50% - 12.14%
18 தொடக்கம் - 24 மாதங்கள்ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட12.75%12.37% - 12.03%
24 தொடக்கம் - 36 மாதங்கள்ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட13.50%12.69% - 12.00%
36 தொடக்கம் - 48 மாதங்கள்ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட14.00%12.40% - 11.76%
48 தொடக்கம் - 60 மாதங்கள்ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட15.00%12.47% - 11.84%
A.E.R = Annual Effective Rate