வட்டி விகிதங்கள்

சேமிப்புகள்

CF சேமிப்புக்கள்

தொகை வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை 0.00% 0.00%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,00 5.00% 5.12%
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.00 6.00% 6.17%
ரூ 25,000.01 தொடக்கம் ரூ. 50,000.00 6.50% 6.70%
ரூ. 50,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட 7.00% 7.23%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சிறுவர் சேமிப்பு;கள்

தொகை பரிசுடன் Wபரிசுகள் இன்றி
வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R. வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை 4.00% 4.07% 6.25% 6.43%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,00 4.00% 4.07% 6.50% 6.70%
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.00 4.00% 4.07% 6.75% 6.96%
ரூ 25,000.01 தொடக்கம் ரூ. 50,000.00 4.00% 4.07% 7.00% 7.23%
ரூ. 50,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட 4.00% 4.07% 7.50% 7.76%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF எக்ஸல் சேமிப்பு

தொகை வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R.
ரூ. 1000.00 வரை 0.00% 0.00%
ரூ. 1000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.00 6.00% 6.17%
ரூ 25,000.01 தொடக்கம் ரூ. 50,000.00 6.25% 6.43%
ரூ 50,000.01 தொடக்கம் ரூ. 249,999.99 6.75% 6.96%
ரூ. 250,000.00 மற்றும் மேற்பட்ட 8.00% 8.30%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சுப்பர் சேமிப்பு

தொகை வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை 0.00% 0.00%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,00 5.00% 5.12%
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.00 6.00% 6.17%
ரூ 25,000.01 தொடக்கம் ரூ. 50,000.00 6.50% 6.70%
ரூ. 50,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட 7.00% 7.23%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சிரேஷ்ட பிரஜைகள் சேமிப்பு

தொகை வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை 0.00% 0.00%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,00 5.50% 5.64%
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.00 6.25% 6.43%
ரூ 25,000.01 தொடக்கம் ரூ. 50,000.00 6.75% 6.96%
ரூ. 50,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட 7.50% 7.76%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

வைப்புகள

CF தவணை

காலம் தொகை மாதாந்தம் A.E.R. முதிர்வூ A.E.R.
மாதம் 9 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 10.50% 11.02% 11.00% 11.15%
மாதம் 12 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 10.75% 11.30% 11.50% 11.50%
மாதம் 18 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 11.00% 11.57% 11.75% 11.43%
மாதம் 24 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 11.25% 11.85% 12.50% 11.80%
மாதம் 36 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 11.50% 12.13% 13.00% 11.60%
மாதம் 48 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 11.75% 12.40% 14.00% 11.76%
மாதம் 60 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 12.00% 12.68% 14.50% 11.52%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF அல்ட்ரா

காலம் தொகை முதிர்வூ A.E.R.
மாதம் 12 ரூ.897.00 11.50% 11.50%
மாதம் 18 ரூ.850.25 11.75% 11.43%
மாதம் 24 ரூ.800.00 12.50% 11.80%
மாதம் 36 ரூ.719.50 13.00% 11.60%
மாதம் 48 ரூ.641.25 14.00% 11.76%
மாதம் 60 ரூ.579.75 14.50% 11.52%
முதிர்வு மதிப்பில் ரூ. 1,000.00
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சிரேஷ்ட பிரஜைகள் வைப்பு

காலம் தொகை மாதாந்தம் A.E.R. முதிர்வூ A.E.R.
மாதம் 01 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட - - 9.50% 9.92%
மாதம் 03 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 9.50% 9.92% 11.25% 11.73%
மாதம் 06 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 10.50% 11.02% 11.75% 12.10%
மாதம் 9 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 11.25% 11.85% 12.00% 12.18%
மாதம் 12 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 11.75% 12.40% 12.25% 12.25%
மாதம் 18 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 12.00% 12.68% 12.75% 12.37%
மாதம் 24 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 12.25% 12.96% 13.25% 12.47%
மாதம் 36 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 12.50% 13.24% 13.75% 12.20%
மாதம் 48 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 12.75% 13.52% 14.75% 12.29%
மாதம் 60 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 13.00% 13.80% 15.50% 12.16%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF எக்ஸல்

காலம் தொகை மாதாந்தம் A.E.R. முதிர்வூ A.E.R.
மாதம் 1 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட - - 9.00% 9.38%
மாதம் 3 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 9.00% 9.38% 10.50% 10.92%
மாதம் 6 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 10.00% 10.47% 10.75% 11.04%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF ஒப்டிமா

காலம் தொகை முதிர்வூ A.E.R.
01 தொடக்கம் - 03 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 9.00% 9.38% - 9.31%
03 தொடக்கம் - 06 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 10.50% 10.92% - 10.78%
06 தொடக்கம் - 09 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 10.75% 11.04% - 10.89%
09 தொடக்கம் - 12 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 11.00% 11.15% - 11.00%
12 தொடக்கம் - 18 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 11.50% 11.50% - 11.19%
18 தொடக்கம் - 24 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 11.75% 11.43% - 11.13%
24 தொடக்கம் - 36 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 12.50% 11.80% - 11.20%
36 தொடக்கம் - 48 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 13.00% 11.60% - 11.04%
48 தொடக்கம் - 60 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 14.00% 11.76% - 11.20%
A.E.R = Annual Effective Rate