வட்டி விகிதங்கள்

சேமிப்புகள்

CF சேமிப்புக்கள்

தொகை வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை 0.00% 0.00%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,00 3.25% 3.30%
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.00 4.00% 4.07%
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட 4.25% 4.33%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சிறுவர் சேமிப்பு;கள்

தொகை பரிசுடன் Wபரிசுகள் இன்றி
வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R. வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை 2.50% 2.53% 4.50% 4.59%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,00 2.50% 2.53% 4.75% 4.85%
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.00 2.50% 2.53% 5.25% 5.38%
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட 2.50% 2.53% 5.35% 5.48%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF எக்ஸல் சேமிப்பு

தொகை வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R.
ரூ. 1000.00 வரை 0.00% 0.00%
ரூ. 1000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.00 3.50% 3.56%
ரூ 25,000.01 தொடக்கம் ரூ. 100,000.00 4.50% 4.59%
ரூ 100,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட 5.00% 5.12%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சுப்பர் சேமிப்பு

தொகை வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை 0.00% 0.00%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,00 3.25% 3.30%
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.00 4.00% 4.07%
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட 4.25% 4.33%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சிரேஷ்ட பிரஜைகள் சேமிப்பு

தொகை வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை 0.00% 0.00%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,00 3.75% 3.82%
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.00 4.25% 4.33%
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட 4.75% 4.85%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

வைப்புகள

CF தவணை

காலம் தொகை மாதாந்தம் A.E.R. முதிர்வூ A.E.R.
மாதம் 9 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 6.00% 6.17% 6.50% 6.55%
மாதம் 12 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 7.25% 7.50% 7.50% 7.50%
மாதம் 18 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 7.50% 7.76% 8.00% 7.85%
மாதம் 24 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.00% 8.30% 8.91% 8.54%
மாதம் 36 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.25% 8.57% 9.41% 8.64%
மாதம் 48 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.25% 8.57% 9.41% 8.31%
மாதம் 60 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.50% 8.84% 9.91% 8.38%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF அல்ட்ரா

காலம் தொகை முதிர்வூ A.E.R.
மாதம் 12 ரூ.930.25 7.50% 7.50%
மாதம் 18 ரூ.893.00 8.00% 7.85%
மாதம் 24 ரூ.849.00 8.91% 8.54%
மாதம் 36 ரூ.780.00 9.41% 8.64%
மாதம் 48 ரூ.726.75 9.41% 8.31%
மாதம் 60 ரூ.668.75 9.91% 8.38%
முதிர்வு மதிப்பில் ரூ. 1,000.00
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சிரேஷ்ட பிரஜைகள் வைப்பு (பூர்த்தி செய்யப்பட்ட வயது: வைப்புத்தொகை தேதி 60 ஆண்டுகள்)

காலம் தொகை மாதாந்தம் A.E.R. முதிர்வூ A.E.R.
மாதம் 01 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட - - 4.75% 4.85%
மாதம் 03 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 4.50% 4.59% 5.00% 5.09%
மாதம் 06 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 4.75% 4.85% 5.50% 5.58%
மாதம் 9 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 6.00% 6.17% 6.50% 6.55%
மாதம் 12 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 7.75% 8.03% 8.00% 8.00%
மாதம் 18 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.00% 8.30% 8.50% 8.33%
மாதம் 24 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.50% 8.84% 9.41% 9.00%
மாதம் 36 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.75% 9.11% 9.91% 9.06%
மாதம் 48 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.75% 9.11% 9.91% 8.71%
மாதம் 60 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 9.00% 9.38% 10.41% 8.74%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF எக்ஸல்

காலம் தொகை மாதாந்தம் A.E.R. முதிர்வூ A.E.R.
மாதம் 1 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட - - 4.75% 4.85%
மாதம் 3 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 4.50% 4.59% 5.00% 5.09%
மாதம் 6 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 4.75% 4.85% 5.50% 5.58%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF ஒப்டிமா

காலம் தொகை முதிர்வூ A.E.R.
01 தொடக்கம் - 03 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 4.75% 4.85% - 4.84%
03 தொடக்கம் - 06 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 5.00% 5.09% - 5.06%
06 தொடக்கம் - 09 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 5.50% 5.58% - 5.54%
09 தொடக்கம் - 12 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 6.50% 6.55% - 6.50%
12 தொடக்கம் - 18 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 7.50% 7.50% - 7.37%
18 தொடக்கம் - 24 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.00% 7.85% - 7.70%
24 தொடக்கம் - 36 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.91% 8.54% - 8.22%
36 தொடக்கம் - 48 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 9.41% 8.64% - 8.31%
48 தொடக்கம் - 60 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 9.41% 8.31% - 8.02%
A.E.R = Annual Effective Rate

CF Kalin Poli

Term Senior Citizens (over 60 years of age)
Period Amount Monthly(Annual) A.E.R Maturity A.E.R Monthly A.E.R Maturity A.E.R
01 MONTHS RS.5,000 & OVER - - 4.75% 4.85% - - 4.75% 4.85%
03 MONTHS RS.5,000 & OVER 4.50% 4.59% 5.00% 5.09% 4.50% 4.59% 5.00% 5.09%
06 MONTHS RS.5,000 & OVER 4.75% 4.85% 5.50% 5.58% 4.75% 4.85% 5.50% 5.58%
09 MONTHS RS.5,000 & OVER 6.00% 6.17% 6.50% 6.55% 6.00% 6.17% 6.50% 6.55%
12 MONTHS RS.5,000 & OVER 7.25% 7.50% 7.50% 7.50% 7.75% 8.03% 8.00% 8.00%
18 MONTHS RS.5,000 & OVER 7.50% 7.76% 8.00% 7.85% 8.00% 8.30% 8.50% 8.33%
24 MONTHS RS.5,000 & OVER 8.00% 8.30% 8.91% 8.54% 8.50% 8.84% 9.41% 9.00%
36 MONTHS RS.5,000 & OVER 8.25% 8.57% 9.41% 8.64% 8.75% 9.11% 9.91% 9.06%
48 MONTHS RS.5,000 & OVER 8.25% 8.57% 9.41% 8.31% 8.75% 9.11% 9.91% 8.71%
60 MONTHS RS.5,000 & OVER 8.50% 8.84% 9.91% 8.38% 9.00% 9.38% 10.41% 8.74%
Conditions Apply
A.E.R = Annual Effective Rate