வட்டி விகிதங்கள்

சேமிப்புகள்

CF சேமிப்புக்கள்

தொகை வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை 0.00% 0.00%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,00 3.00% 3.04%
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.00 3.50% 3.56%
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட 4.00% 4.07%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சிறுவர் சேமிப்பு;கள்

தொகை பரிசுடன் Wபரிசுகள் இன்றி
வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R. வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை 2.50% 2.53% 4.25% 4.33%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,00 2.50% 2.53% 4.50% 4.59%
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.00 2.50% 2.53% 4.75% 4.85%
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட 2.50% 2.53% 5.00% 5.12%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF எக்ஸல் சேமிப்பு

தொகை வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R.
ரூ. 1000.00 வரை 0.00% 0.00%
ரூ. 1000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.00 3.25% 3.30%
ரூ 25,000.01 தொடக்கம் ரூ. 100,000.00 4.00% 4.07%
ரூ 100,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட 4.50% 4.59%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சுப்பர் சேமிப்பு

தொகை வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை 0.00% 0.00%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,00 3.00% 3.04%
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.00 3.50% 3.56%
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட 4.00% 4.07%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சிரேஷ்ட பிரஜைகள் சேமிப்பு

தொகை வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை 0.00% 0.00%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,00 3.25% 3.30%
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.00 3.75% 3.82%
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட 4.25% 4.33%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

வைப்புகள

CF தவணை

காலம் தொகை மாதாந்தம் A.E.R. முதிர்வூ A.E.R.
மாதம் 9 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 4.75% 4.85% 5.25% 5.28%
மாதம் 12 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 6.25% 6.43% 6.75% 6.75%
மாதம் 18 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 6.25% 6.43% 6.75% 6.64%
மாதம் 24 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 7.00% 7.23% 7.50% 7.24%
மாதம் 36 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 7.25% 7.50% 7.75% 7.22%
மாதம் 48 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 7.50% 7.76% 8.00% 7.19%
மாதம் 60 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 7.75% 8.03% 8.50% 7.34%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF அல்ட்ரா

காலம் தொகை முதிர்வூ A.E.R.
மாதம் 12 ரூ.937.00 6.75% 6.75%
மாதம் 18 ரூ.908.25 6.75% 6.64%
மாதம் 24 ரூ.869.75 7.50% 7.24%
மாதம் 36 ரூ.811.50 7.75% 7.22%
மாதம் 48 ரூ.757.75 8.00% 7.19%
மாதம் 60 ரூ.702.00 8.50% 7.34%
முதிர்வு மதிப்பில் ரூ. 1,000.00
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சிரேஷ்ட பிரஜைகள் வைப்பு (பூர்த்தி செய்யப்பட்ட வயது: வைப்புத்தொகை தேதி 60 ஆண்டுகள்)

காலம் தொகை மாதாந்தம் A.E.R. முதிர்வூ A.E.R.
மாதம் 01 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட - - 4.75% 4.85%
மாதம் 03 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 4.50% 4.59% 5.00% 5.09%
மாதம் 06 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 4.75% 4.85% 5.25% 5.32%
மாதம் 9 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 4.75% 4.85% 5.25% 5.28%
மாதம் 12 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 6.75% 6.96% 7.25% 7.25%
மாதம் 18 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 6.75% 6.96% 7.25% 7.12%
மாதம் 24 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 7.50% 7.76% 8.00% 7.70%
மாதம் 36 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 7.75% 8.03% 8.25% 7.65%
மாதம் 48 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.00% 8.30% 8.50% 7.59%
மாதம் 60 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.25% 8.57% 9.00% 7.71%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF எக்ஸல்

காலம் தொகை மாதாந்தம் A.E.R. முதிர்வூ A.E.R.
மாதம் 1 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட - - 4.75% 4.85%
மாதம் 3 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 4.50% 4.59% 5.00% 5.09%
மாதம் 6 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 4.75% 4.85% 5.25% 5.32%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF ஒப்டிமா

காலம் தொகை முதிர்வூ A.E.R.
01 தொடக்கம் - 03 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 4.75% 4.85% - 4.84%
03 தொடக்கம் - 06 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 5.00% 5.09% - 5.06%
06 தொடக்கம் - 09 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 5.25% 5.32% - 5.28%
09 தொடக்கம் - 12 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 5.25% 5.28% - 5.25%
12 தொடக்கம் - 18 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 6.75% 6.75% - 6.64%
18 தொடக்கம் - 24 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 6.75% 6.64% - 6.54%
24 தொடக்கம் - 36 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 7.50% 7.24% - 7.00%
36 தொடக்கம் - 48 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 7.75% 7.22% - 6.98%
48 தொடக்கம் - 60 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.00% 7.19% - 6.96%
A.E.R = Annual Effective Rate

CF Kalin Poli

Term Senior Citizens (over 60 years of age)
Period Amount Monthly(Annual) A.E.R Maturity A.E.R Monthly A.E.R Maturity A.E.R
01 MONTHS RS.5,000 & OVER - - 4.75% 4.85% - - 4.75% 4.85%
03 MONTHS RS.5,000 & OVER 4.50% 4.59% 5.00% 5.09% 4.50% 4.59% 5.00% 5.09%
06 MONTHS RS.5,000 & OVER 4.75% 4.85% 5.25% 5.32% 4.75% 4.85% 5.25% 5.32%
09 MONTHS RS.5,000 & OVER 4.75% 4.85% 5.25% 5.28% 4.75% 4.85% 5.25% 5.28%
12 MONTHS RS.5,000 & OVER 6.25% 6.43% 6.75% 6.75% 6.75% 6.96% 7.25% 7.25%
18 MONTHS RS.5,000 & OVER 6.25% 6.43% 6.75% 6.64% 6.75% 6.96% 7.25% 7.12%
24 MONTHS RS.5,000 & OVER 7.00% 7.23% 7.50% 7.24% 7.50% 7.76% 8.00% 7.70%
36 MONTHS RS.5,000 & OVER 7.25% 7.50% 7.75% 7.22% 7.75% 8.03% 8.25% 7.65%
48 MONTHS RS.5,000 & OVER 7.50% 7.76% 8.00% 7.19% 8.00% 8.30% 8.50% 7.59%
60 MONTHS RS.5,000 & OVER 7.75% 8.03% 8.50% 7.34% 8.25% 8.57% 9.00% 7.71%
Conditions Apply
A.E.R = Annual Effective Rate