வட்டி விகிதங்கள்

சேமிப்புகள்

CF சேமிப்புக்கள்

தொகைவட்டி வீதம் (வ.வ)A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை0.00%0.00%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,005.00%5.12%
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.006.00%6.17%
ரூ 25,000.01 தொடக்கம் ரூ. 50,000.006.50%6.70%
ரூ. 50,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட7.00%7.23%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சிறுவர் சேமிப்பு;கள்

தொகைபரிசுடன்Wபரிசுகள் இன்றி
வட்டி வீதம் (வ.வ)A.E.R.வட்டி வீதம் (வ.வ)A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை4.00%4.07%6.25%6.43%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,004.00%4.07%6.50%6.70%
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.004.00%4.07%6.75%6.96%
ரூ 25,000.01 தொடக்கம் ரூ. 50,000.004.00%4.07%7.00%7.23%
ரூ. 50,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட4.00%4.07%7.50%7.76%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF எக்ஸல் சேமிப்பு

தொகைவட்டி வீதம் (வ.வ)A.E.R.
ரூ. 1000.00 வரை0.00%0.00%
ரூ. 1000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.006.00%6.17%
ரூ 25,000.01 தொடக்கம் ரூ. 50,000.006.25%6.43%
ரூ 50,000.01 தொடக்கம் ரூ. 249,999.996.75%6.96%
ரூ. 250,000.00 மற்றும் மேற்பட்ட8.00%8.30%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சுப்பர் சேமிப்பு

தொகைவட்டி வீதம் (வ.வ)A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை0.00%0.00%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,005.00%5.12%
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.006.00%6.17%
ரூ 25,000.01 தொடக்கம் ரூ. 50,000.006.50%6.70%
ரூ. 50,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட7.00%7.23%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சிரேஷ்ட பிரஜைகள் சேமிப்பு

தொகைவட்டி வீதம் (வ.வ)A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை0.00%0.00%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,005.50%5.64%
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.006.25%6.43%
ரூ 25,000.01 தொடக்கம் ரூ. 50,000.006.75%6.96%
ரூ. 50,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட7.50%7.76%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

வைப்புகள

CF தவணை

காலம்தொகைமாதாந்தம்A.E.R.முதிர்வூA.E.R.
மாதம் 9ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட10.25%10.75%11.00%11.15%
மாதம் 12ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட11.75%12.40%12.50%12.50%
மாதம் 18ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட12.00%12.68%12.75%12.37%
மாதம் 24ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட12.25%12.96%13.50%12.69%
மாதம் 36ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட12.50%12.96%14.00%12.40%
மாதம் 48ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட12.50%13.24%14.00%11.76%
மாதம் 60ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட12.50%13.24%14.50%11.52%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF அல்ட்ரா

காலம்தொகைமுதிர்வூA.E.R.
மாதம் 12ரூ.889.0012.50%12.50%
மாதம் 18ரூ.839.5012.75%12.37%
மாதம் 24ரூ.787.5013.50%12.69%
மாதம் 36ரூ.704.2514.00%12.40%
மாதம் 48ரூ.641.2514.00%11.76%
மாதம் 60ரூ.579.7514.50%11.52%
முதிர்வு மதிப்பில் ரூ. 1,000.00
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சிரேஷ்ட பிரஜைகள் வைப்பு (பூர்த்தி செய்யப்பட்ட வயது: வைப்புத்தொகை தேதி 60 ஆண்டுகள்)

காலம்தொகைமாதாந்தம்A.E.R.முதிர்வூA.E.R.
மாதம் 01ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட--09.50%09.92%
மாதம் 03ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட09.50%09.92%10.50%10.92%
மாதம் 06ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட10.25%10.75%11.00%11.30%
மாதம் 9ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட10.25%10.75%11.00%11.15%
மாதம் 12ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட12.25%12.96%13.25%13.25%
மாதம் 18ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட12.50%13.24%13.25%12.85%
மாதம் 24ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட12.75%13.52%14.00%13.14%
மாதம் 36ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட12.75%13.52%14.50%12.79%
மாதம் 48ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட13.00%13.80%14.50%12.12%
மாதம் 60ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட13.00%13.80%15.00%11.84%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF எக்ஸல்

காலம்தொகைமாதாந்தம்A.E.R.முதிர்வூA.E.R.
மாதம் 1ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட--9.50%9.92%
மாதம் 3ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட09.50%09.92%10.50%10.92%
மாதம் 6ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட10.25%10.75%11.00%11.30%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF ஒப்டிமா

காலம்தொகைமுதிர்வூA.E.R.
01 தொடக்கம் - 03 மாதங்கள்ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட09.50%09.42% - 09.84%
03 தொடக்கம் - 06 மாதங்கள்ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட10.50%10.92% - 10.78%
06 தொடக்கம் - 09 மாதங்கள்ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட11.00%11.30% - 11.15%
09 தொடக்கம் - 12 மாதங்கள்ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட11.00%11.15% - 11.00%
12 தொடக்கம் - 18 மாதங்கள்ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட12.50%12.50% - 12.14%
18 தொடக்கம் - 24 மாதங்கள்ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட12.75%12.37% - 12.03%
24 தொடக்கம் - 36 மாதங்கள்ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட13.50%12.69% - 12.00%
36 தொடக்கம் - 48 மாதங்கள்ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட14.00%12.40% - 11.76%
48 தொடக்கம் - 60 மாதங்கள்ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட14.00%11.76% - 11.20%
A.E.R = Annual Effective Rate

CF Kalin Poli

Fixed Deposit Interest Rate (standard)Senior Citizens (over 60 years of age)
Deposit PeriodMonthly Interest rate(Annual)Annual Effective Interest RateInterest Rate on MaturityAnnual Effective Interest RateMonthly Interest Rate(Per Year)Annual Effective Interest RateInterest Rate on Maturity(Annual)Annual Effective Interest Rate
01 MONTHS--10.00%10.47%--10.50%11.02%
03 MONTHS10.00%10.47%11.50%12.01%10.50%11.02%12.25%12.82%
06 MONTHS11.00%11.57%11.75%12.10%11.50%12.13%12.75%13.16%
09 MONTHS11.50%12.13%12.00%12.18%12.00%12.68%13.00%13.21%
12 MONTHS11.75%12.40%12.50%12.50%12.50%13.24%13.25%13.25%
18 MONTHS12.00%12.68%12.75%12.37%12.75%13.52%13.75%13.32%
24 MONTHS12.25%12.96%13.50%12.69%13.00%13.80%14.25%13.36%
36 MONTHS12.50%13.24%14.00%12.40%13.25%14.09%14.75%12.99%
48 MONTHS12.75%13.52%15.00%12.47%13.25%14.09%15.75%12.99%
60 MONTHS12.75%13.52%15.50%12.16%13.25%14.09%16.50%12.79%
Conditions Apply
The withdrawal of interest in advance is subject to a discount.