வட்டி விகிதங்கள்

சேமிப்புகள்

CF சேமிப்புக்கள்

தொகை வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை 0.00% 0.00%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 25,000.00 3.75% 3.82%
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட 5.00% 5.12%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சிறுவர் சேமிப்பு;கள்

தொகை பரிசுடன் அதிக வருவாய்
வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R. வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை 2.50% 2.53% 4.50% 4.59%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,00 2.50% 2.53% 5.50% 5.64%
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.00 2.50% 2.53% 6.00% 6.17%
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட 2.50% 2.53% 6.75% 6.96%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF எக்ஸல் சேமிப்பு

தொகை வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R.
ரூ. 1000.00 வரை 0.00% 0.00%
ரூ. 1000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.00 4.75% 4.85%
ரூ 25,000.01 தொடக்கம் ரூ. 250,000.00 5.50% 5.64%
ரூ 250,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட 6.25% 6.43%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சுப்பர் சேமிப்பு

தொகை வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை 0.00% 0.00%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 25,000.00 3.75% 3.82%
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட 5.00% 5.12%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சிரேஷ்ட பிரஜைகள் சேமிப்பு

தொகை வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை 0.00% 0.00%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 25,000.00 4.25% 4.33%
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட 5.50% 5.64%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

வைப்புகள

CF தவணை

காலம் தொகை மாதாந்தம் A.E.R. முதிர்வூ A.E.R.
மாதம் 9 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 13.50% 14.37% 16.00% 16.31%
மாதம் 12 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.00% 17.23% 17.50% 17.50%
மாதம் 18 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.25% 17.52% 17.50% 16.81%
மாதம் 24 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.25% 17.52% 18.00% 16.62%
மாதம் 36 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.25% 17.52% 18.00% 15.48%
மாதம் 48 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.25% 17.52% 18.50% 14.85%
மாதம் 60 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.25% 17.52% 19.00% 14.29%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF அல்ட்ரா

காலம் தொகை முதிர்வூ A.E.R.
மாதம் 12 ரூ.851.25 17.50% 17.50%
மாதம் 18 ரூ.792.25 17.50% 16.81%
மாதம் 24 ரூ.735.50 18.00% 16.62%
மாதம் 36 ரூ.649.50 18.00% 15.48%
மாதம் 48 ரூ.574.75 18.50% 14.85%
மாதம் 60 ரூ.513.00 19.00% 14.29%
முதிர்வு மதிப்பில் ரூ. 1,000.00
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சிரேஷ்ட பிரஜைகள் வைப்பு (பூர்த்தி செய்யப்பட்ட வயது: வைப்புத்தொகை தேதி 60 ஆண்டுகள்)

காலம் தொகை மாதாந்தம் A.E.R. முதிர்வூ A.E.R.
மாதம் 01 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட - - 14.00% 14.93%
மாதம் 03 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 13.00% 13.80% 15.50% 16.42%
மாதம் 06 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 13.50% 14.37% 16.00% 16.64%
மாதம் 9 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 13.50% 14.37% 16.00% 16.31%
மாதம் 12 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.50% 17.81% 18.00% 18.00%
மாதம் 18 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.75% 18.10% 18.00% 17.27%
மாதம் 24 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.75% 18.10% 18.50% 17.05%
மாதம் 36 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.75% 18.10% 18.50% 15.85%
மாதம் 48 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.75% 18.10% 19.00% 15.18%
மாதம் 60 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.75% 18.10% 19.50% 14.58%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF எக்ஸல்

காலம் தொகை மாதாந்தம் A.E.R. முதிர்வூ A.E.R.
மாதம் 1 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட - - 14.00% 14.93%
மாதம் 3 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 13.00% 13.00% 15.50% 16.42%
மாதம் 6 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 13.50% 14.37% 16.00% 16.64%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF ஒப்டிமா

காலம் தொகை முதிர்வூ A.E.R.
01 தொடக்கம் - 03 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 14.00% 14.93% - 14.75%
03 தொடக்கம் - 06 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 15.50% 16.42% - 16.10%
06 தொடக்கம் - 09 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.00% 16.64% - 16.31%
09 தொடக்கம் - 12 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 16.00% 16.31% - 16.00%
12 தொடக்கம் - 18 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 17.50% 17.50% - 16.81%
18 தொடக்கம் - 24 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 17.50% 16.81% - 16.19%
24 தொடக்கம் - 36 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 18.00% 16.62% - 15.48%
36 தொடக்கம் - 48 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 18.00% 15.48% - 14.52%
48 தொடக்கம் - 60 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 18.50% 14.85% - 14.00%
A.E.R = Annual Effective Rate

CF Kalin Poli

Term Senior Citizens (over 60 years of age)
Period Amount Monthly(Annual) A.E.R Maturity A.E.R Monthly A.E.R Maturity A.E.R
01 MONTHS RS.5,000 & OVER - - 14.00% 14.93% - - 14.00% 14.93%
03 MONTHS RS.5,000 & OVER 13.00% 13.80% 15.50% 16.42% 13.00% 13.80% 15.50% 16.42%
06 MONTHS RS.5,000 & OVER 13.50% 14.37% 16.00% 16.64% 13.50% 14.37% 16.00% 16.64%
09 MONTHS RS.5,000 & OVER 13.50% 14.37% 16.00% 16.31% 13.50% 14.37% 16.00% 16.31%
12 MONTHS RS.5,000 & OVER 16.00% 17.23% 17.50% 17.50% 16.50% 17.81% 18.00% 18.00%
18 MONTHS RS.5,000 & OVER 16.25% 17.52% 17.50% 16.81% 16.75% 18.10% 18.00% 17.27%
24 MONTHS RS.5,000 & OVER 16.25% 17.52% 18.00% 16.62% 16.75% 18.10% 18.50% 17.05%
36 MONTHS RS.5,000 & OVER 16.25% 17.52% 18.00% 15.48% 16.75% 18.10% 18.50% 15.85%
48 MONTHS RS.5,000 & OVER 16.25% 17.52% 18.50% 14.85% 16.75% 18.10% 19.00% 15.18%
60 MONTHS RS.5,000 & OVER 16.25% 17.52% 19.00% 14.29% 16.75% 18.10% 19.50% 14.58%
Conditions Apply
A.E.R = Annual Effective Rate