පොලී අනුපාතික

පොලී අනුපාතික

ඉතුරුම්

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණය පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) A.E.R.
රු. 500 දක්වා 0.00% 0.00%
රු. 500.01 සිට රු. 25,000.00 දක්වා 3.75% 3.82%
රු. 25,000.01 සහ ඉහළ 5.00% 5.12%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ළමා ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණය ත්‍යාග සහිත ඉහළ ප්‍රතිලාභ
පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) A.E.R. පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) A.E.R.
රු. 500 දක්වා 2.50% 2.53% 4.50% 4.59%
රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා 2.50% 2.53% 5.50% 5.64%
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා 2.50% 2.53% 6.00% 6.17%
රු. 25,000.01 සහ ඉහළ 2.50% 2.53% 6.75% 6.96%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් එක්සෙල් ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණය පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) A.E.R.
රු.1000 දක්වා 0.00% 0.00%
රු. 1,000.01 සිට රු.25,000 දක්වා 4.75% 4.85%
රු. 25,000.01 සිට රු. 250,000.00 දක්වා 5.50% 5.64%
රු. 250,000.01 to සහ ඉහළ 6.25% 6.43%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් සුපර් සේවිංස් ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණය පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) A.E.R.
රු. 500 දක්වා 0.00% 0.00%
රු. 500.01 සිට රු. 25,000.00 දක්වා 3.75% 3.82%
රු. 25,000.01 සහ ඉහළ 5.00% 5.12%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණය පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) A.E.R.
රු. 500 දක්වා 0.00% 0.00%
රු. 500.01 සිට රු. 25,000.00 දක්වා 4.25% 4.33%
රු. 25,000.01 සහ ඉහළ 5.50% 5.64%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

තැන්පතු

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ටර්ම්
(වාරික)

කාලසීමාව මුදල් ප්‍රමාණය මාසිකව A.E.R. කල්පිරීම A.E.R.
මාස 9 රු. 5,000 සහ ඉහළ 13.50% 14.37% 16.00% 16.31%
මාස 12 රු. 5,000 සහ ඉහළ 16.00% 17.23% 17.50% 17.50%
මාස 18 රු. 5,000 සහ ඉහළ 16.25% 17.52% 17.50% 16.81%
මාස 24 රු. 5,000 සහ ඉහළ 16.25% 17.52% 18.00% 16.62%
මාස 36 රු. 5,000 සහ ඉහළ 16.25% 17.52% 18.00% 15.48%
මාස 48 රු. 5,000 සහ ඉහළ 16.25% 17.52% 18.50% 14.85%
මාස 60 රු. 5,000 සහ ඉහළ 16.25% 17.52% 19.00% 14.29%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් අල්ට්‍රා

කාලසීමාව මුදල් ප්‍රමාණය කල්පිරීම A.E.R.
මාස 12 රු.851.25 17.50% 17.50%
මාස 18 රු.792.25 17.50% 16.81%
මාස 24 රු.735.50 18.00% 16.62%
මාස 36 රු.649.50 18.00% 15.48%
මාස 48 රු.574.75 18.50% 14.85%
මාස 60 රු.513.00 19.00% 14.29%
කල්පිරීමේ දී වටිනාකම රු. 1,000.00
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ජ්‍යෙෂ්ඨ තැන්පතු යෝජනා ක්‍රමය (සම්පූර්ණ කරන ලද වයස: තැන්පතු දිනය වන විට 60)

කාලසීමාව මුදල් ප්‍රමාණය මාසිකව A.E.R. කල්පිරීම A.E.R.
මාස 01 රු. 5,000 සහ ඉහළ - - 14.00% 14.93%
මාස 03 රු. 5,000 සහ ඉහළ 13.00% 13.80% 15.50% 16.42%
මාස 06 රු. 5,000 සහ ඉහළ 13.50% 14.37% 16.00% 16.64%
මාස 9 රු. 5,000 සහ ඉහළ 13.50% 14.37% 16.00% 16.31%
මාස 12 රු. 5,000 සහ ඉහළ 16.50% 17.81% 18.00% 18.00%
මාස 18 රු. 5,000 සහ ඉහළ 16.75% 18.10% 18.00% 17.27%
මාස 24 රු. 5,000 සහ ඉහළ 16.75% 18.10% 18.50% 17.05%
මාස 36 රු. 5,000 සහ ඉහළ 16.75% 18.10% 18.50% 15.85%
මාස 48 රු. 5,000 සහ ඉහළ 16.75% 18.10% 19.00% 15.18%
මාස 60 රු. 5,000 සහ ඉහළ 16.75% 18.10% 19.50% 14.58%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් එක්සෙල්

කාලසීමාව මුදල් ප්‍රමාණය මාසිකව A.E.R. කල්පිරීම A.E.R.
මාස 1 රු. 5,000 සහ ඉහළ - - 14.00% 14.93%
මාස 3 රු. 5,000 සහ ඉහළ 13.00% 13.80% 15.50% 16.42%
මාස 6 රු. 5,000 සහ ඉහළ 13.50% 14.37% 16.00% 16.64%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ඔප්ටිමා

කාලසීමාව මුදල් ප්‍රමාණය කල්පිරීම A.E.R.
01 සිට > මාස 03 රු. 1,000 සහ ඉහළ 14.00% 14.93% - 14.75%
03 සිට > මාස 06 රු. 1,000 සහ ඉහළ 15.50% 16.42% - 16.10%
06 සිට > මාස 09 රු. 1,000 සහ ඉහළ 16.00% 16.64% - 16.31%
09 සිට > මාස 12 රු. 1,000 සහ ඉහළ 16.00% 16.31% - 16.00%
12 සිට > මාස 18 රු. 1,000 සහ ඉහළ 17.50% 17.50% - 16.81%
18 සිට > මාස 24 රු. 1,000 සහ ඉහළ 17.50% 16.81% - 16.19%
24 සිට > මාස 36 රු. 1,000 සහ ඉහළ 18.00% 16.62% - 15.48%
36 සිට > මාස 48 රු. 1,000 සහ ඉහළ 18.00% 15.48% - 14.52%
48 සිට > මාස 60 රු. 1,000 සහ ඉහළ 18.50% 14.85% - 14.00%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

CF Kalin Poli

Term Senior Citizens (over 60 years of age)
Period Amount Monthly(Annual) A.E.R Maturity A.E.R Monthly A.E.R Maturity A.E.R
01 MONTHS RS.5,000 & OVER - - 14.00% 14.93% - - 14.00% 14.93%
03 MONTHS RS.5,000 & OVER 13.00% 13.80% 15.50% 16.42% 13.00% 13.80% 15.50% 16.42%
06 MONTHS RS.5,000 & OVER 13.50% 14.37% 16.00% 16.64% 13.50% 14.37% 16.00% 16.64%
09 MONTHS RS.5,000 & OVER 13.50% 14.37% 16.00% 16.31% 13.50% 14.37% 16.00% 16.31%
12 MONTHS RS.5,000 & OVER 16.00% 17.23% 17.50% 17.50% 16.50% 17.81% 18.00% 18.00%
18 MONTHS RS.5,000 & OVER 16.25% 17.52% 17.50% 16.81% 16.75% 18.10% 18.00% 17.27%
24 MONTHS RS.5,000 & OVER 16.25% 17.52% 18.00% 16.62% 16.75% 18.10% 18.50% 17.05%
36 MONTHS RS.5,000 & OVER 16.25% 17.52% 18.00% 15.48% 16.75% 18.10% 18.50% 15.85%
48 MONTHS RS.5,000 & OVER 16.25% 17.52% 18.50% 14.85% 16.75% 18.10% 19.00% 15.18%
60 MONTHS RS.5,000 & OVER 16.25% 17.52% 19.00% 14.29% 16.75% 18.10% 19.50% 14.58%
Conditions Apply
A.E.R = Annual Effective Rate