පොලී අනුපාතික

පොලී අනුපාතික

ඉතුරුම්

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණය පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) A.E.R.
රු. 500 දක්වා 0.00% 0.00%
රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා 3.25% 3.30%
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා 4.00% 4.07%
රු. 25,000.01 සහ ඉහළ 4.25% 4.33%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ළමා ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණය ත්‍යාග සහිත ත්‍යාග රහිත
පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) A.E.R. පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) A.E.R.
රු. 500 දක්වා 2.50% 2.53% 4.50% 4.59%
රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා 2.50% 2.53% 4.75% 4.85%
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා 2.50% 2.53% 5.25% 5.38%
රු. 25,000.01 සහ ඉහළ 2.50% 2.53% 5.35% 5.48%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් එක්සෙල් ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණය පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) A.E.R.
රු.1000 දක්වා 0.00% 0.00%
රු. 1,000.01 සිට රු.25,000 දක්වා 3.50% 3.56%
රු. 25,000.01 සිට රු. 100,000 දක්වා 4.50% 4.59%
රු. 100,000.01 to සහ ඉහළ 5.00% 5.12%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් සුපර් සේවිංස් ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණය පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) A.E.R.
රු. 500 දක්වා 0.00% 0.00%
රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා 3.25% 3.30%
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා 4.00% 4.07%
රු. 25,000.01 සහ ඉහළ 4.25% 4.33%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණය පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) A.E.R.
රු. 500 දක්වා 0.00% 0.00%
රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා 3.75% 3.82%
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා 4.25% 4.33%
රු. 25,000.01 සහ ඉහළ 4.75% 4.85%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

තැන්පතු

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ටර්ම්
(වාරික)

කාලසීමාව මුදල් ප්‍රමාණය මාසිකව A.E.R. කල්පිරීම A.E.R.
මාස 9 රු. 5,000 සහ ඉහළ 7.00% 7.23% 8.00% 8.08%
මාස 12 රු. 5,000 සහ ඉහළ 8.00% 8.30% 9.00% 9.00%
මාස 18 රු. 5,000 සහ ඉහළ 8.25% 8.57% 9.25% 9.05%
මාස 24 රු. 5,000 සහ ඉහළ 8.50% 8.84% 9.75% 9.32%
මාස 36 රු. 5,000 සහ ඉහළ 8.75% 9.11% 10.50% 9.56%
මාස 48 රු. 5,000 සහ ඉහළ 8.75% 9.11% 10.63% 9.26%
මාස 60 රු. 5,000 සහ ඉහළ 9.00% 9.38% 11.13% 9.25%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් අල්ට්‍රා

කාලසීමාව මුදල් ප්‍රමාණය කල්පිරීම A.E.R.
මාස 12 රු.917.50 9.00% 9.00%
මාස 18 රු.878.25 9.25% 9.05%
මාස 24 රු.837.00 9.75% 9.32%
මාස 36 රු.760.50 10.50% 9.56%
මාස 48 රු.701.75 10.63% 9.26%
මාස 60 රු.642.50 11.13% 9.25%
කල්පිරීමේ දී වටිනාකම රු. 1,000.00
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ජ්‍යෙෂ්ඨ තැන්පතු යෝජනා ක්‍රමය (සම්පූර්ණ කරන ලද වයස: තැන්පතු දිනය වන විට 60)

කාලසීමාව මුදල් ප්‍රමාණය මාසිකව A.E.R. කල්පිරීම A.E.R.
මාස 01 රු. 5,000 සහ ඉහළ - - 6.50% 6.70%
මාස 03 රු. 5,000 සහ ඉහළ 6.50% 6.70% 7.00% 7.19%
මාස 06 රු. 5,000 සහ ඉහළ 6.75% 6.96% 7.50% 7.64%
මාස 9 රු. 5,000 සහ ඉහළ 7.00% 7.23% 8.00% 8.08%
මාස 12 රු. 5,000 සහ ඉහළ 8.50% 8.84% 9.50% 9.50%
මාස 18 රු. 5,000 සහ ඉහළ 8.75% 9.11% 9.75% 9.53%
මාස 24 රු. 5,000 සහ ඉහළ 9.00% 9.38% 10.25% 9.77%
මාස 36 රු. 5,000 සහ ඉහළ 9.25% 9.65% 11.00% 9.97%
මාස 48 රු. 5,000 සහ ඉහළ 9.25% 9.65% 11.13% 9.64%
මාස 60 රු. 5,000 සහ ඉහළ 9.50% 9.92% 11.63% 9.60%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් එක්සෙල්

කාලසීමාව මුදල් ප්‍රමාණය මාසිකව A.E.R. කල්පිරීම A.E.R.
මාස 1 රු. 5,000 සහ ඉහළ - - 6.50% 6.70%
මාස 3 රු. 5,000 සහ ඉහළ 6.50% 6.70% 7.00% 7.19%
මාස 6 රු. 5,000 සහ ඉහළ 6.75% 6.96% 7.50% 7.64%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ඔප්ටිමා

කාලසීමාව මුදල් ප්‍රමාණය කල්පිරීම A.E.R.
01 සිට > මාස 03 රු. 1,000 සහ ඉහළ 6.50% 6.70% - 6.66%
03 සිට > මාස 06 රු. 1,000 සහ ඉහළ 7.00% 7.19% - 7.12%
06 සිට > මාස 09 රු. 1,000 සහ ඉහළ 7.50% 7.64% - 7.57%
09 සිට > මාස 12 රු. 1,000 සහ ඉහළ 8.00% 8.08% - 8.00%
12 සිට > මාස 18 රු. 1,000 සහ ඉහළ 9.00% 9.00% - 8.81%
18 සිට > මාස 24 රු. 1,000 සහ ඉහළ 9.25% 9.05% - 8.86%
24 සිට > මාස 36 රු. 1,000 සහ ඉහළ 9.75% 9.32% - 8.93%
36 සිට > මාස 48 රු. 1,000 සහ ඉහළ 10.50% 9.56% - 9.16%
48 සිට > මාස 60 රු. 1,000 සහ ඉහළ 10.63% 9.26% - 8.90%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

CF Kalin Poli

Term Senior Citizens (over 60 years of age)
Period Amount Monthly(Annual) A.E.R Maturity A.E.R Monthly A.E.R Maturity A.E.R
01 MONTHS RS.5,000 & OVER - - 6.50% 6.70% - - 6.50% 6.70%
03 MONTHS RS.5,000 & OVER 6.50% 6.70% 7.00% 7.19% 6.50% 6.70% 7.00% 7.19%
06 MONTHS RS.5,000 & OVER 6.75% 6.96% 7.50% 7.64% 6.75% 6.96% 7.50% 7.64%
09 MONTHS RS.5,000 & OVER 7.00% 7.23% 8.00% 8.08% 7.00% 7.23% 8.00% 8.08%
12 MONTHS RS.5,000 & OVER 8.00% 8.30% 9.00% 9.00% 8.50% 8.84% 9.50% 9.50%
18 MONTHS RS.5,000 & OVER 8.25% 8.57% 9.25% 9.05% 8.75% 9.11% 9.75% 9.53%
24 MONTHS RS.5,000 & OVER 8.50% 8.84% 9.75% 9.32% 9.00% 9.38% 10.25% 9.77%
36 MONTHS RS.5,000 & OVER 8.75% 9.11% 10.50% 9.56% 9.25% 9.65% 11.00% 9.97%
48 MONTHS RS.5,000 & OVER 8.75% 9.11% 10.63% 9.26% 9.25% 9.65% 11.13% 9.64%
60 MONTHS RS.5,000 & OVER 9.00% 9.38% 11.13% 9.25% 9.50% 9.92% 11.63% 9.60%
Conditions Apply
A.E.R = Annual Effective Rate