පොලී අනුපාතික

පොලී අනුපාතික

ඉතුරුම්

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණය පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) A.E.R.
රු. 500 දක්වා 0.00% 0.00%
රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා 4.25% 4.33%
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා 4.50% 4.59%
රු. 25,000.01 සහ ඉහළ 5.00% 5.12%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ළමා ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණය ත්‍යාග සහිත ත්‍යාග රහිත
පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) A.E.R. පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) A.E.R.
රු. 500 දක්වා 3.00% 3.04% 4.50% 4.59%
රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා 3.00% 3.04% 5.00% 5.12%
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා 3.00% 3.04% 5.50% 5.64%
රු. 25,000.01 සහ ඉහළ 3.00% 3.04% 6.00% 6.17%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් එක්සෙල් ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණය පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) A.E.R.
රු.1000 දක්වා 0.00% 0.00%
රු. 1,000.01 සිට රු.25,000 දක්වා 4.50% 4.59%
රු. 25,000.01 සිට රු. 100,000 දක්වා 5.00% 5.12%
රු. 100,000.01 to සහ ඉහළ 5.50% 5.64%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් සුපර් සේවිංස් ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණය පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) A.E.R.
රු. 500 දක්වා 0.00% 0.00%
රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා 4.25% 4.33%
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා 4.50% 4.59%
රු. 25,000.01 සහ ඉහළ 5.00% 5.12%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණය පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) A.E.R.
රු. 500 දක්වා 0.00% 0.00%
රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා 4.50% 4.59%
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා 4.75% 4.85%
රු. 25,000.01 සහ ඉහළ 5.25% 5.38%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

තැන්පතු

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ටර්ම්
(වාරික)

කාලසීමාව මුදල් ප්‍රමාණය මාසිකව A.E.R. කල්පිරීම A.E.R.
මාස 9 රු. 5,000 සහ ඉහළ 6.25% 6.43% 6.75% 6.81%
මාස 12 රු. 5,000 සහ ඉහළ 7.50% 7.76% 8.00% 8.00%
මාස 18 රු. 5,000 සහ ඉහළ 7.75% 8.03% 8.25% 8.09%
මාස 24 රු. 5,000 සහ ඉහළ 8.00% 8.30% 8.75% 8.40%
මාස 36 රු. 5,000 සහ ඉහළ 8.25% 8.57% 9.25% 8.51%
මාස 48 රු. 5,000 සහ ඉහළ 8.50% 8.84% 9.50% 8.39%
මාස 60 රු. 5,000 සහ ඉහළ 9.25% 9.65% 10.00% 8.45%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් අල්ට්‍රා

කාලසීමාව මුදල් ප්‍රමාණය කල්පිරීම A.E.R.
මාස 12 Rs.926.00 8.00% 8.00%
මාස 18 රු.890.00 8.25% 8.09%
මාස 24 රු.851.50 8.75% 8.40%
මාස 36 රු.783.00 9.25% 8.51%
මාස 48 රු.725.00 9.50% 8.39%
මාස 60 රු.667.00 10.00% 8.45%
කල්පිරීමේ දී වටිනාකම රු. 1,000.00
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ජ්‍යෙෂ්ඨ තැන්පතු යෝජනා ක්‍රමය (සම්පූර්ණ කරන ලද වයස: තැන්පතු දිනය වන විට 60)

කාලසීමාව මුදල් ප්‍රමාණය මාසිකව A.E.R. කල්පිරීම A.E.R.
මාස 01 රු. 5,000 සහ ඉහළ - - 5.75% 5.90%
මාස 03 රු. 5,000 සහ ඉහළ 5.75% 5.90% 6.25% 6.40%
මාස 06 රු. 5,000 සහ ඉහළ 6.00% 6.17% 6.50% 6.61%
මාස 9 රු. 5,000 සහ ඉහළ 6.25% 6.43% 6.75% 6.81%
මාස 12 රු. 5,000 සහ ඉහළ 8.00% 8.30% 8.50% 8.50%
මාස 18 රු. 5,000 සහ ඉහළ 8.25% 8.57% 8.75% 8.57%
මාස 24 රු. 5,000 සහ ඉහළ 8.50% 8.84% 9.25% 8.86%
මාස 36 රු. 5,000 සහ ඉහළ 8.75% 9.11% 9.75% 8.93%
මාස 48 රු. 5,000 සහ ඉහළ 9.00% 9.38% 10.00% 8.78%
මාස 60 රු. 5,000 සහ ඉහළ 9.75% 10.20% 10.50% 8.81%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් එක්සෙල්

කාලසීමාව මුදල් ප්‍රමාණය මාසිකව A.E.R. කල්පිරීම A.E.R.
මාස 1 රු. 5,000 සහ ඉහළ - - 5.75% 5.90%
මාස 3 රු. 5,000 සහ ඉහළ 5.75% 5.90% 6.25% 6.40%
මාස 6 රු. 5,000 සහ ඉහළ 6.00% 6.17% 6.50% 6.61%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ඔප්ටිමා

කාලසීමාව මුදල් ප්‍රමාණය කල්පිරීම A.E.R.
01 සිට > මාස 03 රු. 1,000 සහ ඉහළ 5.75% 5.90% - 5.88%
03 සිට > මාස 06 රු. 1,000 සහ ඉහළ 6.25% 6.40% - 6.35%
06 සිට > මාස 09 රු. 1,000 සහ ඉහළ 6.50% 6.61% - 6.55%
09 සිට > මාස 12 රු. 1,000 සහ ඉහළ 6.75% 6.81% - 6.75%
12 සිට > මාස 18 රු. 1,000 සහ ඉහළ 8.00% 8.00% - 7.85%
18 සිට > මාස 24 රු. 1,000 සහ ඉහළ 8.25% 8.09% - 7.94%
24 සිට > මාස 36 රු. 1,000 සහ ඉහළ 8.75% 8.40% - 8.08%
36 සිට > මාස 48 රු. 1,000 සහ ඉහළ 9.25% 8.51% - 8.19%
48 සිට > මාස 60 රු. 1,000 සහ ඉහළ 9.50% 8.39% - 8.08%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

CF Kalin Poli

Term Senior Citizens (over 60 years of age)
Period Amount Monthly(Annual) A.E.R Maturity A.E.R Monthly A.E.R Maturity A.E.R
01 MONTHS RS.5,000 & OVER - - 5.75% 5.90% - - 5.75% 5.90%
03 MONTHS RS.5,000 & OVER 5.75% 5.90% 6.25% 6.40% 5.75% 5.90% 6.25% 6.40%
06 MONTHS RS.5,000 & OVER 6.00% 6.17% 6.50% 6.61% 6.00% 6.17% 6.50% 6.61%
09 MONTHS RS.5,000 & OVER 6.25% 6.43% 6.75% 6.81% 6.25% 6.43% 6.75% 6.81%
12 MONTHS RS.5,000 & OVER 7.50% 7.76% 8.00% 8.00% 8.00% 8.30% 8.50% 8.50%
18 MONTHS RS.5,000 & OVER 7.75% 8.03% 8.25% 8.09% 8.25% 8.57% 8.75% 8.57%
24 MONTHS RS.5,000 & OVER 8.00% 8.30% 8.75% 8.40% 8.50% 8.84% 9.25% 8.86%
36 MONTHS RS.5,000 & OVER 8.25% 8.57% 9.25% 8.51% 8.75% 9.11% 9.75% 8.93%
48 MONTHS RS.5,000 & OVER 8.50% 8.84% 9.50% 8.39% 9.00% 9.38% 10.00% 8.78%
60 MONTHS RS.5,000 & OVER 9.25% 9.65% 10.00% 8.45% 9.75% 10.20% 10.50% 8.81%
Conditions Apply
A.E.R = Annual Effective Rate