පොලී අනුපාතික

පොලී අනුපාතික

ඉතුරුම්

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණය පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) A.E.R.
රු. 500 දක්වා 0.00% 0.00%
රු. 500.01 සිට රු. 25,000.00 දක්වා 3.75% 3.82%
රු. 25,000.01 සහ ඉහළ 5.00% 5.12%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ළමා ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණය ත්‍යාග සහිත ඉහළ ප්‍රතිලාභ
පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) A.E.R. පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) A.E.R.
රු. 500 දක්වා 2.50% 2.53% 4.50% 4.59%
රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා 2.50% 2.53% 5.50% 5.64%
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා 2.50% 2.53% 6.00% 6.17%
රු. 25,000.01 සහ ඉහළ 2.50% 2.53% 6.75% 6.96%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් එක්සෙල් ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණය පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) A.E.R.
රු.1000 දක්වා 0.00% 0.00%
රු. 1,000.01 සිට රු.25,000 දක්වා 4.75% 4.85%
රු. 25,000.01 සිට රු. 250,000.00 දක්වා 5.50% 5.64%
රු. 250,000.01 to සහ ඉහළ 6.25% 6.43%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් සුපර් සේවිංස් ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණය පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) A.E.R.
රු. 500 දක්වා 0.00% 0.00%
රු. 500.01 සිට රු. 25,000.00 දක්වා 3.75% 3.82%
රු. 25,000.01 සහ ඉහළ 5.00% 5.12%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණය පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) A.E.R.
රු. 500 දක්වා 0.00% 0.00%
රු. 500.01 සිට රු. 25,000.00 දක්වා 4.25% 4.33%
රු. 25,000.01 සහ ඉහළ 5.50% 5.64%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

තැන්පතු

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ටර්ම් (වාරික)

කාලසීමාව මුදල් ප්‍රමාණය මාසිකව A.E.R. කල්පිරීම A.E.R.
මාස 9 රු. 5,000 සහ ඉහළ 16.00% 17.23% 17.75% 18.13%
මාස 12 රු. 5,000 සහ ඉහළ 16.50% 17.81% 18.00% 18.00%
මාස 18 රු. 5,000 සහ ඉහළ 16.00% 17.23% 18.00% 17.27%
මාස 24 රු. 5,000 සහ ඉහළ 16.00% 17.23% 18.00% 16.62%
මාස 36 රු. 5,000 සහ ඉහළ 15.00% 16.08% 17.50% 15.10%
මාස 48 රු. 5,000 සහ ඉහළ 15.00% 16.08% 18.00% 14.52%
මාස 60 රු. 5,000 සහ ඉහළ 15.00% 16.08% 18.50% 14.00%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් අල්ට්‍රා

කාලසීමාව මුදල් ප්‍රමාණය කල්පිරීම A.E.R.
මාස 12 රු.847.50 18.00% 18.00%
මාස 18 රු.787.50 18.00% 17.27%
මාස 24 රු.735.50 18.00% 16.62%
මාස 36 රු.655.75 17.50% 15.10%
මාස 48 රු.581.50 18.00% 14.52%
මාස 60 රු.519.50 18.50% 14.00%
කල්පිරීමේ දී වටිනාකම රු. 1,000.00
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ජ්‍යෙෂ්ඨ තැන්පතු යෝජනා ක්‍රමය (සම්පූර්ණ කරන ලද වයස: තැන්පතු දිනය වන විට 60)

කාලසීමාව මුදල් ප්‍රමාණය මාසිකව A.E.R. කල්පිරීම A.E.R.
මාස 01 රු. 5,000 සහ ඉහළ - - 16.00% 17.23%
මාස 03 රු. 5,000 සහ ඉහළ 15.00% 16.08% 17.50% 18.68%
මාස 06 රු. 5,000 සහ ඉහළ 15.50% 16.65% 17.75% 18.54%
මාස 09 රු. 5,000 සහ ඉහළ 16.00% 17.23% 17.75% 18.13%
මාස 12 රු. 5,000 සහ ඉහළ 17.00% 18.39% 18.50% 18.50%
මාස 18 රු. 5,000 සහ ඉහළ 16.50% 17.81% 18.50% 17.74%
මාස 24 රු. 5,000 සහ ඉහළ 16.50% 17.81% 18.50% 17.05%
මාස 36 රු. 5,000 සහ ඉහළ 15.50% 16.65% 18.00% 15.48%
මාස 48 රු. 5,000 සහ ඉහළ 15.50% 16.65% 18.50% 14.85%
මාස 60 රු. 5,000 සහ ඉහළ 15.50% 16.65% 19.00% 14.29%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් එක්සෙල්

කාලසීමාව මුදල් ප්‍රමාණය මාසිකව A.E.R. කල්පිරීම A.E.R.
මාස 1 රු. 5,000 සහ ඉහළ - - 16.00% 17.23%
මාස 3 රු. 5,000 සහ ඉහළ 15.00% 16.08% 17.50% 18.68%
මාස 6 රු. 5,000 සහ ඉහළ 15.50% 16.65% 17.75% 18.54%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ඔප්ටිමා

කාලසීමාව මුදල් ප්‍රමාණය කල්පිරීම A.E.R.
01 සිට > මාස 03 රු. 1,000 සහ ඉහළ 16.00% 17.23% - 16.99%
03 සිට > මාස 06 රු. 1,000 සහ ඉහළ 17.50% 18.68% - 18.27%
06 සිට > මාස 09 රු. 1,000 සහ ඉහළ 17.75% 18.54% - 18.13%
09 සිට > මාස 12 රු. 1,000 සහ ඉහළ 17.75% 18.13% - 17.75%
12 සිට > මාස 18 රු. 1,000 සහ ඉහළ 18.00% 18.00% - 17.27%
18 සිට > මාස 24 රු. 1,000 සහ ඉහළ 18.00% 17.27% - 16.62%
24 සිට > මාස 36 රු. 1,000 සහ ඉහළ 18.00% 16.62% - 15.48%
36 සිට > මාස 48 රු. 1,000 සහ ඉහළ 17.50% 15.10% - 14.19%
48 සිට > මාස 60 රු. 1,000 සහ ඉහළ 18.00% 14.52% - 13.70%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

CF Kalin Poli

Term Senior Citizens (over 60 years of age)
Period Amount Monthly(Annual) A.E.R Maturity A.E.R Monthly A.E.R Maturity A.E.R
01 MONTHS RS.5,000 & OVER - - 16.00% 17.23% - - 16.00% 17.23%
03 MONTHS RS.5,000 & OVER 15.00% 16.08% 17.50% 18.68% 15.00% 16.08% 17.50% 18.68%
06 MONTHS RS.5,000 & OVER 15.50% 16.65% 17.75% 18.54% 15.50% 16.65% 17.75% 18.54%
09 MONTHS RS.5,000 & OVER 16.00% 17.23% 17.75% 18.13% 16.00% 17.23% 17.75% 18.13%
12 MONTHS RS.5,000 & OVER 16.50% 17.81% 18.00% 18.00% 17.00% 18.39% 18.50% 18.50%
18 MONTHS RS.5,000 & OVER 16.00% 17.23% 18.00% 17.27% 16.50% 17.81% 18.50% 17.74%
24 MONTHS RS.5,000 & OVER 16.00% 17.23% 18.00% 16.62% 16.50% 17.81% 18.50% 17.05%
36 MONTHS RS.5,000 & OVER 15.00% 16.08% 17.50% 15.10% 15.50% 16.65% 18.00% 15.48%
48 MONTHS RS.5,000 & OVER 15.00% 16.08% 18.00% 14.52% 15.50% 16.65% 18.50% 14.85%
60 MONTHS RS.5,000 & OVER 15.00% 16.08% 18.50% 14.00% 15.50% 16.65% 19.00% 14.29%
Conditions Apply
A.E.R = Annual Effective Rate

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ටර්ම් (වාරික)

කාලසීමාව මුදල් ප්‍රමාණය මාසිකව A.E.R. කල්පිරීම A.E.R.
මාස 9 රු. 5,000 සහ ඉහළ 16.25% 17.52% 18.25% 18.65%
මාස 12 රු. 5,000 සහ ඉහළ 16.75% 18.10% 18.50% 18.50%
මාස 18 රු. 5,000 සහ ඉහළ 16.00% 17.23% 18.00% 17.27%
මාස 24 රු. 5,000 සහ ඉහළ 16.00% 17.23% 18.00% 16.62%
මාස 36 රු. 5,000 සහ ඉහළ 15.00% 16.08% 17.50% 15.10%
මාස 48 රු. 5,000 සහ ඉහළ 15.00% 16.08% 18.00% 14.52%
මාස 60 රු. 5,000 සහ ඉහළ 15.00% 16.08% 18.50% 14.00%
A.E.R = Annual Effective Rate

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ජ්‍යෙෂ්ඨ තැන්පතු යෝජනා ක්‍රමය (සම්පූර්ණ කරන ලද වයස: තැන්පතු දිනය වන විට 60)

කාලසීමාව මුදල් ප්‍රමාණය මාසිකව A.E.R. කල්පිරීම A.E.R.
මාස 01 රු. 5,000 සහ ඉහළ - - 16.50% 17.81%
මාස 03 රු. 5,000 සහ ඉහළ 15.25% 16.36% 18.00% 19.25%
මාස 06 රු. 5,000 සහ ඉහළ 15.75% 16.94% 18.25% 19.08%
මාස 09 රු. 5,000 සහ ඉහළ 16.25% 17.52% 18.25% 18.65%
මාස 12 රු. 5,000 සහ ඉහළ 17.25% 18.68% 19.00% 19.00%
මාස 18 රු. 5,000 සහ ඉහළ 16.50% 17.81% 18.50% 17.74%
මාස 24 රු. 5,000 සහ ඉහළ 16.50% 17.81% 18.50% 17.05%
මාස 36 රු. 5,000 සහ ඉහළ 15.50% 16.65% 18.00% 15.48%
මාස 48 රු. 5,000 සහ ඉහළ 15.50% 16.65% 18.50% 14.85%
මාස 60 රු. 5,000 සහ ඉහළ 15.50% 16.65% 19.00% 14.29%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් එක්සෙල්

කාලසීමාව මුදල් ප්‍රමාණය මාසිකව A.E.R. කල්පිරීම A.E.R.
මාස 01 රු. 5,000 සහ ඉහළ - - 16.50% 17.81%
මාස 03 රු. 5,000 සහ ඉහළ 15.25% 16.36% 18.00% 19.25%
මාස 06 රු. 5,000 සහ ඉහළ 15.75% 16.94% 18.25% 19.08%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ටර්ම් (වාරික)

කාලසීමාව මුදල් ප්‍රමාණය මාසිකව A.E.R. කල්පිරීම A.E.R.
මාස 9 රු. 5,000 සහ ඉහළ 16.50% 17.81% 18.75% 19.18%
මාස 12 රු. 5,000 සහ ඉහළ 17.00% 18.39% 19.00% 19.00%
මාස 18 රු. 5,000 සහ ඉහළ 16.00% 17.23% 18.00% 17.27%
මාස 24 රු. 5,000 සහ ඉහළ 16.00% 17.23% 18.00% 16.62%
මාස 36 රු. 5,000 සහ ඉහළ 15.00% 16.08% 17.50% 15.10%
මාස 48 රු. 5,000 සහ ඉහළ 15.00% 16.08% 18.00% 14.52%
මාස 60 රු. 5,000 සහ ඉහළ 15.00% 16.08% 18.50% 14.00%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ජ්‍යෙෂ්ඨ තැන්පතු යෝජනා ක්‍රමය (සම්පූර්ණ කරන ලද වයස: තැන්පතු දිනය වන විට 60)

කාලසීමාව මුදල් ප්‍රමාණය මාසිකව A.E.R. කල්පිරීම A.E.R.
මාස 01 රු. 5,000 සහ ඉහළ - - 17.00% 18.39%
මාස 03 රු. 5,000 සහ ඉහළ 15.50% 16.65% 18.50% 19.82%
මාස 06 රු. 5,000 සහ ඉහළ 16.00% 17.23% 18.75% 19.63%
මාස 09 රු. 5,000 සහ ඉහළ 16.50% 17.81% 18.75% 19.18%
මාස 12 රු. 5,000 සහ ඉහළ 17.50% 18.97% 19.50% 19.50%
මාස 18 රු. 5,000 සහ ඉහළ 16.50% 17.81% 18.50% 17.74%
මාස 24 රු. 5,000 සහ ඉහළ 16.50% 17.81% 18.50% 17.05%
මාස 36 රු. 5,000 සහ ඉහළ 15.50% 16.65% 18.00% 15.48%
මාස 48 රු. 5,000 සහ ඉහළ 15.50% 16.65% 18.50% 14.85%
මාස 60 රු. 5,000 සහ ඉහළ 15.50% 16.65% 19.00% 14.29%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් එක්සෙල්

කාලසීමාව මුදල් ප්‍රමාණය මාසිකව A.E.R. කල්පිරීම A.E.R.
මාස 1 රු. 5,000 සහ ඉහළ - - 17.00% 18.39%
මාස 3 රු. 5,000 සහ ඉහළ 15.50% 16.65% 18.50% 19.82%
මාස 6 රු. 5,000 සහ ඉහළ 16.00% 17.23% 18.75% 19.63%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය