පොලී අනුපාතික

ඉතුරුම්

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණය පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) A.E.R.
රු. 500 දක්වා 0.00% 0.00%
රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා 5.00% 5.12%
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා 6.00% 6.17%
රු. 25,000.01 සිට රු. 50,000 දක්වා 6.50% 6.70%
රු. 50,000.01 සහ ඉහළ 7.00% 7.23%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ළමා ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණය ත්‍යාග සහිත ත්‍යාග රහිත
පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) A.E.R. පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) A.E.R.
රු. 500 දක්වා 4.00% 4.07% 6.25% 6.43%
රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා 4.00% 4.07% 6.50% 6.70%
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා 4.00% 4.07% 6.75% 6.96%
රු. 25,000.01 සිට රු. 50,000 දක්වා 4.00% 4.07% 7.00% 7.23%
රු. 50,000.01 සහ ඉහළ 4.00% 4.07% 7.50% 7.76%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් එක්සෙල් ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණය පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) A.E.R.
රු.1000 දක්වා 0.00% 0.00%
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා 6.00% 6.17%
රු. 25,000.01 සිට රු. 50,000 දක්වා 6.25% 6.43%
රු. 50,000.01 to රු.. 249,999.99 දක්වා 6.75% 6.96%
රු. 250,000.00 සහ ඉහළ 8.00% 8.30%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් සුපර් සේවිංස් ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණය පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) A.E.R.
රු. 500 දක්වා 0.00% 0.00%
රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා 5.00% 5.12%
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා 6.00% 6.17%
රු. 25,000.01 සිට රු. 50,000 දක්වා 6.50% 6.70%
රු. 50,000.01 සහ ඉහළ 7.00% 7.23%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණය පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) A.E.R.
රු. 500 දක්වා 0.00% 0.00%
රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා 5.50% 5.64%
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා 6.25% 6.43%
රු. 25,000.01 සිට රු. 50,000 දක්වා 6.75% 6.96%
රු. 50,000.01 සහ ඉහළ 7.50% 7.76%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

තැන්පතු

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ටර්ම් (වාරික)

කාලසීමාව මුදල් ප්‍රමාණය මාසිකව A.E.R. කල්පිරීම A.E.R.
මාස 9 රු. 5,000 සහ ඉහළ 10.50% 11.02% 11.00% 11.15%
මාස 12 රු. 5,000 සහ ඉහළ 10.75% 11.30% 11.50% 11.50%
මාස 18 රු. 5,000 සහ ඉහළ 11.00% 11.57% 11.75% 11.43%
මාස 24 රු. 5,000 සහ ඉහළ 11.25% 11.85% 12.50% 11.80%
මාස 36 රු. 5,000 සහ ඉහළ 11.50% 12.13% 13.00% 11.60%
මාස 48 රු. 5,000 සහ ඉහළ 11.75% 12.40% 14.00% 11.76%
මාස 60 රු. 5,000 සහ ඉහළ 12.00% 12.68% 14.50% 11.52%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් අල්ට්‍රා

කාලසීමාව මුදල් ප්‍රමාණය කල්පිරීම A.E.R.
මාස 12 රු.897.00 11.50% 11.50%
මාස 18 රු.850.25 11.75% 11.43%
මාස 24 රු.800.00 12.50% 11.80%
මාස 36 රු.719.50 13.00% 11.60%
මාස 48 රු.641.25 14.00% 11.76%
මාස 60 රු.579.75 14.50% 11.52%
කල්පිරීමේ දී වටිනාකම රු. 1,000.00
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ජ්‍යෙෂ්ඨ තැන්පතු යෝජනා ක්‍රමය

කාලසීමාව මුදල් ප්‍රමාණය මාසිකව A.E.R. කල්පිරීම A.E.R.
මාස 01 රු. 5,000 සහ ඉහළ - - 9.50% 9.92%
මාස 03 රු. 5,000 සහ ඉහළ 9.50% 9.92% 11.25% 11.73%
මාස 06 රු. 5,000 සහ ඉහළ 10.50% 11.02% 11.75% 12.10%
මාස 9 රු. 5,000 සහ ඉහළ 11.25% 11.85% 12.00% 12.18%
මාස 12 රු. 5,000 සහ ඉහළ 11.75% 12.40% 12.25% 12.25%
මාස 18 රු. 5,000 සහ ඉහළ 12.00% 12.68% 12.75% 12.37%
මාස 24 රු. 5,000 සහ ඉහළ 12.25% 12.96% 13.25% 12.47%
මාස 36 රු. 5,000 සහ ඉහළ 12.50% 13.24% 13.75% 12.20%
මාස 48 රු. 5,000 සහ ඉහළ 12.75% 13.52% 14.75% 12.29%
මාස 60 රු. 5,000 සහ ඉහළ 13.00% 13.80% 15.50% 12.16%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් එක්සෙල්

කාලසීමාව මුදල් ප්‍රමාණය මාසිකව A.E.R. කල්පිරීම A.E.R.
මාස 1 රු. 5,000 සහ ඉහළ - - 9.00% 9.38%
මාස 3 රු. 5,000 සහ ඉහළ 9.00% 9.38% 10.50% 10.92%
මාස 6 රු. 5,000 සහ ඉහළ 10.00% 10.47% 10.75% 11.04%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ඔප්ටිමා

කාලසීමාව මුදල් ප්‍රමාණය කල්පිරීම A.E.R.
01 සිට > මාස 03 රු. 1,000 සහ ඉහළ 9.00% 9.38% - 9.31%
03 සිට > මාස 06 රු. 1,000 සහ ඉහළ 10.50% 10.92% - 10.78%
06 සිට > මාස 09 රු. 1,000 සහ ඉහළ 10.75% 11.04% - 10.89%
09 සිට > මාස 12 රු. 1,000 සහ ඉහළ 11.00% 11.15% - 11.00%
12 සිට > මාස 18 රු. 1,000 සහ ඉහළ 11.50% 11.50% - 11.19%
18 සිට > මාස 24 රු. 1,000 සහ ඉහළ 11.75% 11.43% - 11.13%
24 සිට > මාස 36 රු. 1,000 සහ ඉහළ 12.50% 11.80% - 11.20%
36 සිට > මාස 48 රු. 1,000 සහ ඉහළ 13.00% 11.60% - 11.04%
48 සිට > මාස 60 රු. 1,000 සහ ඉහළ 14.00% 11.76% - 11.20%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය