පොලී අනුපාතික

පොලී අනුපාතික

ඉතුරුම්

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණයපොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික)A.E.R.
රු. 500 දක්වා0.00%0.00%
රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා5.00%5.12%
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා6.00%6.17%
රු. 25,000.01 සිට රු. 50,000 දක්වා6.50%6.70%
රු. 50,000.01 සහ ඉහළ7.00%7.23%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ළමා ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණයත්‍යාග සහිතත්‍යාග රහිත
පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික)A.E.R.පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික)A.E.R.
රු. 500 දක්වා4.00%4.07%6.25%6.43%
රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා4.00%4.07%6.50%6.70%
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා4.00%4.07%6.75%6.96%
රු. 25,000.01 සිට රු. 50,000 දක්වා4.00%4.07%7.00%7.23%
රු. 50,000.01 සහ ඉහළ4.00%4.07%8.00%8.30%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් එක්සෙල් ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණයපොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික)A.E.R.
රු.1000 දක්වා0.00%0.00%
රු. 1,000.01 සිට රු.25,000 දක්වා5.50%5.64%
රු. 25,000.01 සිට රු. 50,000 දක්වා6.25%6.43%
රු. 50,000.01 to රු.. 249,999.99 දක්වා6.75%6.96%
රු. 250,000.00 සහ ඉහළ7.50%7.76%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් සුපර් සේවිංස් ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණයපොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික)A.E.R.
රු. 500 දක්වා0.00%0.00%
රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා5.00%5.12%
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා6.00%6.17%
රු. 25,000.01 සිට රු. 50,000 දක්වා6.50%6.70%
රු. 50,000.01 සහ ඉහළ7.00%7.23%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණයපොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික)A.E.R.
රු. 500 දක්වා0.00%0.00%
රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා5.50%5.64%
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා6.25%6.43%
රු. 25,000.01 සිට රු. 50,000 දක්වා6.75%6.96%
රු. 50,000.01 සහ ඉහළ7.25%7.50%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

තැන්පතු

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ටර්ම්
(වාරික)

කාලසීමාවමුදල් ප්‍රමාණයමාසිකවA.E.R.කල්පිරීමA.E.R.
මාස 9රු. 5,000 සහ ඉහළ08.75%09.11%09.25%09.36%
මාස 12රු. 5,000 සහ ඉහළ10.50%11.02%11.00%11.00%
මාස 18රු. 5,000 සහ ඉහළ10.50%11.02%11.00%10.72%
මාස 24රු. 5,000 සහ ඉහළ11.10%11.68%11.75%11.13%
මාස 36රු. 5,000 සහ ඉහළ11.50%12.13%12.25%11.00%
මාස 48රු. 5,000 සහ ඉහළ11.60%12.24%12.25%10.48%
මාස 60රු. 5,000 සහ ඉහළ12.00%12.68%12.75%10.37%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් අල්ට්‍රා

කාලසීමාවමුදල් ප්‍රමාණයකල්පිරීමA.E.R.
මාස 12රු.901.0011.00%11.00%
මාස 18රු.858.5011.00%10.72%
මාස 24රු.809.7511.75%11.13%
මාස 36රු.731.5012.25%11.00%
මාස 48රු.671.2512.25%/td>10.48%
මාස 60රු.610.7512.75%10.37%
කල්පිරීමේ දී වටිනාකම රු. 1,000.00
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ජ්‍යෙෂ්ඨ තැන්පතු යෝජනා ක්‍රමය (සම්පූර්ණ කරන ලද වයස: තැන්පතු දිනය වන විට 60)

කාලසීමාවමුදල් ප්‍රමාණයමාසිකවA.E.R.කල්පිරීමA.E.R.
මාස 01රු. 5,000 සහ ඉහළ--08.25%08.57%
මාස 03රු. 5,000 සහ ඉහළ08.25%08.57%08.75%09.04%
මාස 06රු. 5,000 සහ ඉහළ08.75%09.11%09.25%09.46%
මාස 9රු. 5,000 සහ ඉහළ08.75%09.11%09.25%09.36%
මාස 12රු. 5,000 සහ ඉහළ11.00%11.57%11.50%11.50%
මාස 18රු. 5,000 සහ ඉහළ11.00%11.57%11.50%11.19%
මාස 24රු. 5,000 සහ ඉහළ11.60%12.24%12.25%11.58%
මාස 36රු. 5,000 සහ ඉහළ12.00%12.68%12.75%11.40%
මාස 48රු. 5,000 සහ ඉහළ12.10%12.79%12.75%10.85%
මාස 60රු. 5,000 සහ ඉහළ12.50%13.24%13.25%10.70%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් එක්සෙල්

කාලසීමාවමුදල් ප්‍රමාණයමාසිකවA.E.R.කල්පිරීමA.E.R.
මාස 1රු. 5,000 සහ ඉහළ--08.25%08.57%
මාස 3රු. 5,000 සහ ඉහළ08.25%08.57%08.75%09.04%
මාස 6රු. 5,000 සහ ඉහළ08.75%09.11%09.25%09.46%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ඔප්ටිමා

කාලසීමාවමුදල් ප්‍රමාණයකල්පිරීමA.E.R.
01 සිට > මාස 03රු. 1,000 සහ ඉහළ08.25%08.57% - 08.51%
03 සිට > මාස 06රු. 1,000 සහ ඉහළ08.75%09.04% - 08.94%
06 සිට > මාස 09රු. 1,000 සහ ඉහළ09.25%09.46% - 09.36%
09 සිට > මාස 12රු. 1,000 සහ ඉහළ09.25%09.36% - 09.25%
12 සිට > මාස 18රු. 1,000 සහ ඉහළ11.00%11.00% - 10.72%
18 සිට > මාස 24රු. 1,000 සහ ඉහළ11.00%10.72% - 10.45%
24 සිට > මාස 36රු. 1,000 සහ ඉහළ11.75%11.13% - 10.59%
36 සිට > මාස 48රු. 1,000 සහ ඉහළ12.25%11.00% - 10.48%
48 සිට > මාස 60රු. 1,000 සහ ඉහළ12.25%10.48% - 10.03%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

CF Kalin Poli

TermSenior Citizens (over 60 years of age)
PeriodAmountMonthly(Annual)A.E.RMaturityA.E.RMonthlyA.E.RMaturityA.E.R
01 MONTHSRS.5,000 & OVER--08.25%08.57%--08.25%08.57%
03 MONTHSRS.5,000 & OVER08.25%08.57%08.75%09.04%08.25%08.57%08.75%09.04%
06 MONTHSRS.5,000 & OVER08.75%09.11%09.25%09.46%08.75%09.11%09.25%09.46%
09 MONTHSRS.5,000 & OVER08.75%09.11%09.25%09.36%08.75%09.11%09.25%09.36%
12 MONTHSRS.5,000 & OVER10.50%11.02%11.00%11.00%11.00%11.57%11.50%11.50%
18 MONTHSRS.5,000 & OVER10.50%11.02%11.00%10.72%11.00%11.57%11.50%/td>11.19%
24 MONTHSRS.5,000 & OVER11.10%11.68%11.75%11.13%11.60%12.24%12.25%11.58%
36 MONTHSRS.5,000 & OVER11.50%12.13%12.25%11.00%12.00%12.68%12.75%11.40%
48 MONTHSRS.5,000 & OVER11.60%12.24%12.25%10.48%12.10%12.79%12.75%10.85%
60 MONTHSRS.5,000 & OVER12.00%12.68%12.75%10.37%12.50%13.24%13.25%10.70%
Conditions Apply
A.E.R = Annual Effective Rate