පොලී අනුපාතික

පොලී අනුපාතික

ඉතුරුම්

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණය පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) A.E.R.
රු. 500 දක්වා 0.00% 0.00%
රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා 3.25% 3.30%
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා 4.00% 4.07%
රු. 25,000.01 සහ ඉහළ 4.25% 4.33%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ළමා ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණය ත්‍යාග සහිත ත්‍යාග රහිත
පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) A.E.R. පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) A.E.R.
රු. 500 දක්වා 2.50% 2.53% 4.50% 4.59%
රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා 2.50% 2.53% 4.75% 4.85%
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා 2.50% 2.53% 5.25% 5.38%
රු. 25,000.01 සහ ඉහළ 2.50% 2.53% 5.35% 5.48%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් එක්සෙල් ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණය පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) A.E.R.
රු.1000 දක්වා 0.00% 0.00%
රු. 1,000.01 සිට රු.25,000 දක්වා 3.50% 3.56%
රු. 25,000.01 සිට රු. 100,000 දක්වා 4.50% 4.59%
රු. 100,000.01 to සහ ඉහළ 5.00% 5.12%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් සුපර් සේවිංස් ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණය පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) A.E.R.
රු. 500 දක්වා 0.00% 0.00%
රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා 3.25% 3.30%
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා 4.00% 4.07%
රු. 25,000.01 සහ ඉහළ 4.25% 4.33%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණය පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) A.E.R.
රු. 500 දක්වා 0.00% 0.00%
රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා 3.75% 3.82%
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා 4.25% 4.33%
රු. 25,000.01 සහ ඉහළ 4.75% 4.85%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

තැන්පතු

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ටර්ම්
(වාරික)

කාලසීමාව මුදල් ප්‍රමාණය මාසිකව A.E.R. කල්පිරීම A.E.R.
මාස 9 රු. 5,000 සහ ඉහළ 6.00% 6.17% 6.50% 6.55%
මාස 12 රු. 5,000 සහ ඉහළ 7.25% 7.50% 7.50% 7.50%
මාස 18 රු. 5,000 සහ ඉහළ 7.50% 7.76% 8.00% 7.85%
මාස 24 රු. 5,000 සහ ඉහළ 8.00% 8.30% 8.91% 8.54%
මාස 36 රු. 5,000 සහ ඉහළ 8.25% 8.57% 9.41% 8.64%
මාස 48 රු. 5,000 සහ ඉහළ 8.25% 8.57% 9.41% 8.31%
මාස 60 රු. 5,000 සහ ඉහළ 8.50% 8.84% 9.91% 8.38%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් අල්ට්‍රා

කාලසීමාව මුදල් ප්‍රමාණය කල්පිරීම A.E.R.
මාස 12 රු.930.25 7.50% 7.50%
මාස 18 රු.893.00 8.00% 7.85%
මාස 24 රු.849.00 8.91% 8.54%
මාස 36 රු.780.00 9.41% 8.64%
මාස 48 රු.726.75 9.41% 8.31%
මාස 60 රු.668.75 9.91% 8.38%
කල්පිරීමේ දී වටිනාකම රු. 1,000.00
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ජ්‍යෙෂ්ඨ තැන්පතු යෝජනා ක්‍රමය (සම්පූර්ණ කරන ලද වයස: තැන්පතු දිනය වන විට 60)

කාලසීමාව මුදල් ප්‍රමාණය මාසිකව A.E.R. කල්පිරීම A.E.R.
මාස 01 රු. 5,000 සහ ඉහළ - - 4.75% 4.85%
මාස 03 රු. 5,000 සහ ඉහළ 4.50% 4.59% 5.00% 5.09%
මාස 06 රු. 5,000 සහ ඉහළ 4.75% 4.85% 5.50% 5.58%
මාස 9 රු. 5,000 සහ ඉහළ 6.00% 6.17% 6.50% 6.55%
මාස 12 රු. 5,000 සහ ඉහළ 7.75% 8.03% 8.00% 8.00%
මාස 18 රු. 5,000 සහ ඉහළ 8.00% 8.30% 8.50% 8.33%
මාස 24 රු. 5,000 සහ ඉහළ 8.50% 8.84% 9.41% 9.00%
මාස 36 රු. 5,000 සහ ඉහළ 8.75% 9.11% 9.91% 9.06%
මාස 48 රු. 5,000 සහ ඉහළ 8.75% 9.11% 9.91% 8.71%
මාස 60 රු. 5,000 සහ ඉහළ 9.00% 9.38% 10.41% 8.74%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් එක්සෙල්

කාලසීමාව මුදල් ප්‍රමාණය මාසිකව A.E.R. කල්පිරීම A.E.R.
මාස 1 රු. 5,000 සහ ඉහළ - - 4.75% 4.85%
මාස 3 රු. 5,000 සහ ඉහළ 4.50% 4.59% 5.00% 5.09%
මාස 6 රු. 5,000 සහ ඉහළ 4.75% 4.85% 5.50% 5.58%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ඔප්ටිමා

කාලසීමාව මුදල් ප්‍රමාණය කල්පිරීම A.E.R.
01 සිට > මාස 03 රු. 1,000 සහ ඉහළ 4.75% 4.85% - 4.84%
03 සිට > මාස 06 රු. 1,000 සහ ඉහළ 5.00% 5.09% - 5.06%
06 සිට > මාස 09 රු. 1,000 සහ ඉහළ 5.50% 5.58% - 5.54%
09 සිට > මාස 12 රු. 1,000 සහ ඉහළ 6.50% 6.55% - 6.50%
12 සිට > මාස 18 රු. 1,000 සහ ඉහළ 7.50% 7.50% - 7.37%
18 සිට > මාස 24 රු. 1,000 සහ ඉහළ 8.00% 7.85% - 7.70%
24 සිට > මාස 36 රු. 1,000 සහ ඉහළ 8.91% 8.54% - 8.22%
36 සිට > මාස 48 රු. 1,000 සහ ඉහළ 9.41% 8.64% - 8.31%
48 සිට > මාස 60 රු. 1,000 සහ ඉහළ 9.41% 8.31% - 8.02%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

CF Kalin Poli

Term Senior Citizens (over 60 years of age)
Period Amount Monthly(Annual) A.E.R Maturity A.E.R Monthly A.E.R Maturity A.E.R
01 MONTHS RS.5,000 & OVER - - 4.75% 4.85% - - 4.75% 4.85%
03 MONTHS RS.5,000 & OVER 4.50% 4.59% 5.00% 5.09% 4.50% 4.59% 5.00% 5.09%
06 MONTHS RS.5,000 & OVER 4.75% 4.85% 5.50% 5.58% 4.75% 4.85% 5.50% 5.58%
09 MONTHS RS.5,000 & OVER 6.00% 6.17% 6.50% 6.55% 6.00% 6.17% 6.50% 6.55%
12 MONTHS RS.5,000 & OVER 7.25% 7.50% 7.50% 7.50% 7.75% 8.03% 8.00% 8.00%
18 MONTHS RS.5,000 & OVER 7.50% 7.76% 8.00% 7.85% 8.00% 8.30% 8.50% 8.33%
24 MONTHS RS.5,000 & OVER 8.00% 8.30% 8.91% 8.54% 8.50% 8.84% 9.41% 9.00%
36 MONTHS RS.5,000 & OVER 8.25% 8.57% 9.41% 8.64% 8.75% 9.11% 9.91% 9.06%
48 MONTHS RS.5,000 & OVER 8.25% 8.57% 9.41% 8.31% 8.75% 9.11% 9.91% 8.71%
60 MONTHS RS.5,000 & OVER 8.50% 8.84% 9.91% 8.38% 9.00% 9.38% 10.41% 8.74%
Conditions Apply
A.E.R = Annual Effective Rate