පොලී අනුපාතික

ඉතුරුම්

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණයපොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික)A.E.R.
රු. 500 දක්වා0.00%0.00%
රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා5.00%5.12%
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා6.00%6.17%
රු. 25,000.01 සිට රු. 50,000 දක්වා6.50%6.70%
රු. 50,000.01 සහ ඉහළ7.00%7.23%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ළමා ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණයත්‍යාග සහිතත්‍යාග රහිත
පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික)A.E.R.පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික)A.E.R.
රු. 500 දක්වා4.00%4.07%6.25%6.43%
රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා4.00%4.07%6.50%6.70%
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා4.00%4.07%6.75%6.96%
රු. 25,000.01 සිට රු. 50,000 දක්වා4.00%4.07%7.00%7.23%
රු. 50,000.01 සහ ඉහළ4.00%4.07%7.50%7.76%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් එක්සෙල් ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණයපොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික)A.E.R.
රු.1000 දක්වා0.00%0.00%
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා6.00%6.17%
රු. 25,000.01 සිට රු. 50,000 දක්වා6.25%6.43%
රු. 50,000.01 to රු.. 249,999.99 දක්වා6.75%6.96%
රු. 250,000.00 සහ ඉහළ8.00%8.30%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් සුපර් සේවිංස් ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණයපොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික)A.E.R.
රු. 500 දක්වා0.00%0.00%
රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා5.00%5.12%
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා6.00%6.17%
රු. 25,000.01 සිට රු. 50,000 දක්වා6.50%6.70%
රු. 50,000.01 සහ ඉහළ7.00%7.23%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණයපොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික)A.E.R.
රු. 500 දක්වා0.00%0.00%
රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා5.50%5.64%
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා6.25%6.43%
රු. 25,000.01 සිට රු. 50,000 දක්වා6.75%6.96%
රු. 50,000.01 සහ ඉහළ7.50%7.76%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

තැන්පතු

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ටර්ම් (වාරික)

කාලසීමාවමුදල් ප්‍රමාණයමාසිකවA.E.R.කල්පිරීමA.E.R.
මාස 9රු. 5,000 සහ ඉහළ11.50%12.13%12.00%12.18%
මාස 12රු. 5,000 සහ ඉහළ11.75%12.40%12.50%12.50%
මාස 18රු. 5,000 සහ ඉහළ12.00%12.68%12.75%12.37%
මාස 24රු. 5,000 සහ ඉහළ12.25%12.96%13.50%12.69%
මාස 36රු. 5,000 සහ ඉහළ12.50%13.24%14.00%12.40%
මාස 48රු. 5,000 සහ ඉහළ12.75%13.52%15.00%12.47%
මාස 60රු. 5,000 සහ ඉහළ12.75%13.52%15.50%12.16%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් අල්ට්‍රා

කාලසීමාවමුදල් ප්‍රමාණයකල්පිරීමA.E.R.
මාස 12රු.889.0012.50%12.50%
මාස 18රු.839.5012.75%12.37%
මාස 24රු.787.5013.50%12.69%
මාස 36රු.704.2514.00%12.40%
මාස 48රු.625.0015.00%12.47%
මාස 60රු.563.5015.50%12.16%
කල්පිරීමේ දී වටිනාකම රු. 1,000.00
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ජ්‍යෙෂ්ඨ තැන්පතු යෝජනා ක්‍රමය (සම්පූර්ණ කරන ලද වයස: තැන්පතු දිනය වන විට 55)

කාලසීමාවමුදල් ප්‍රමාණයමාසිකවA.E.R.කල්පිරීමA.E.R.
මාස 01රු. 5,000 සහ ඉහළ--10.50%11.02%
මාස 03රු. 5,000 සහ ඉහළ10.50%11.02%12.25%12.82%
මාස 06රු. 5,000 සහ ඉහළ11.50%12.13%12.75%13.16%
මාස 9රු. 5,000 සහ ඉහළ12.00%12.68%13.00%13.21%
මාස 12රු. 5,000 සහ ඉහළ12.50%13.24%13.25%13.25%
මාස 18රු. 5,000 සහ ඉහළ12.75%13.52%13.75%13.32%
මාස 24රු. 5,000 සහ ඉහළ13.00%13.80%14.25%13.36%
මාස 36රු. 5,000 සහ ඉහළ13.25%14.09%14.75%12.99%
මාස 48රු. 5,000 සහ ඉහළ13.25%14.09%15.75%12.99%
මාස 60රු. 5,000 සහ ඉහළ13.25%14.09%16.50%12.79%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් එක්සෙල්

කාලසීමාවමුදල් ප්‍රමාණයමාසිකවA.E.R.කල්පිරීමA.E.R.
මාස 1රු. 5,000 සහ ඉහළ--10.00%10.47%
මාස 3රු. 5,000 සහ ඉහළ10.00%10.47%11.50%12.00%
මාස 6රු. 5,000 සහ ඉහළ11.00%11.57%11.75%12.10%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ඔප්ටිමා

කාලසීමාවමුදල් ප්‍රමාණයකල්පිරීමA.E.R.
01 සිට > මාස 03රු. 1,000 සහ ඉහළ10.00%10.47% - 10.38%
03 සිට > මාස 06රු. 1,000 සහ ඉහළ11.50%12.00% - 11.83%
06 සිට > මාස 09රු. 1,000 සහ ඉහළ11.75%12.10% - 11.92%
09 සිට > මාස 12රු. 1,000 සහ ඉහළ12.00%12.18% - 12.00%
12 සිට > මාස 18රු. 1,000 සහ ඉහළ12.50%12.50% - 12.14%
18 සිට > මාස 24රු. 1,000 සහ ඉහළ12.75%12.37% - 12.03%
24 සිට > මාස 36රු. 1,000 සහ ඉහළ13.50%12.69% - 12.00%
36 සිට > මාස 48රු. 1,000 සහ ඉහළ14.00%12.40% - 11.76%
48 සිට > මාස 60රු. 1,000 සහ ඉහළ15.00%12.47% - 11.84%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය