පොලී අනුපාතික

පොලී අනුපාතික

ඉතුරුම්

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණයපොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික)A.E.R.
රු. 500 දක්වා0.00%0.00%
රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා5.00%5.12%
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා6.00%6.17%
රු. 25,000.01 සිට රු. 50,000 දක්වා6.50%6.70%
රු. 50,000.01 සහ ඉහළ7.00%7.23%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ළමා ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණයත්‍යාග සහිතත්‍යාග රහිත
පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික)A.E.R.පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික)A.E.R.
රු. 500 දක්වා4.00%4.07%6.25%6.43%
රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා4.00%4.07%6.50%6.70%
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා4.00%4.07%6.75%6.96%
රු. 25,000.01 සිට රු. 50,000 දක්වා4.00%4.07%7.00%7.23%
රු. 50,000.01 සහ ඉහළ4.00%4.07%7.50%7.76%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් එක්සෙල් ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණයපොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික)A.E.R.
රු.1000 දක්වා0.00%0.00%
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා6.00%6.17%
රු. 25,000.01 සිට රු. 50,000 දක්වා6.25%6.43%
රු. 50,000.01 to රු.. 249,999.99 දක්වා6.75%6.96%
රු. 250,000.00 සහ ඉහළ8.00%8.30%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් සුපර් සේවිංස් ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණයපොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික)A.E.R.
රු. 500 දක්වා0.00%0.00%
රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා5.00%5.12%
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා6.00%6.17%
රු. 25,000.01 සිට රු. 50,000 දක්වා6.50%6.70%
රු. 50,000.01 සහ ඉහළ7.00%7.23%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතුරුම්

මුදල් ප්‍රමාණයපොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික)A.E.R.
රු. 500 දක්වා0.00%0.00%
රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා5.50%5.64%
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා6.25%6.43%
රු. 25,000.01 සිට රු. 50,000 දක්වා6.75%6.96%
රු. 50,000.01 සහ ඉහළ7.50%7.76%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

තැන්පතු

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ටර්ම්
(වාරික)

කාලසීමාවමුදල් ප්‍රමාණයමාසිකවA.E.R.කල්පිරීමA.E.R.
මාස 9රු. 5,000 සහ ඉහළ10.25%10.75%11.00%11.15%
මාස 12රු. 5,000 සහ ඉහළ11.75%12.40%12.50%12.50%
මාස 18රු. 5,000 සහ ඉහළ12.00%12.68%12.75%12.37%
මාස 24රු. 5,000 සහ ඉහළ12.25%12.96%13.50%12.69%
මාස 36රු. 5,000 සහ ඉහළ12.25%12.96%14.00%12.40%
මාස 48රු. 5,000 සහ ඉහළ12.50%13.24%14.00%11.76%
මාස 60රු. 5,000 සහ ඉහළ12.50%13.24%14.50%11.52%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් අල්ට්‍රා

කාලසීමාවමුදල් ප්‍රමාණයකල්පිරීමA.E.R.
මාස 12රු.889.0012.50%12.50%
මාස 18රු.839.5012.75%12.37%
මාස 24රු.787.5013.50%12.69%
මාස 36රු.704.2514.00%12.40%
මාස 48රු.641.2514.00%11.76%
මාස 60රු.579.7514.50%11.52%
කල්පිරීමේ දී වටිනාකම රු. 1,000.00
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ජ්‍යෙෂ්ඨ තැන්පතු යෝජනා ක්‍රමය (සම්පූර්ණ කරන ලද වයස: තැන්පතු දිනය වන විට 60)

කාලසීමාවමුදල් ප්‍රමාණයමාසිකවA.E.R.කල්පිරීමA.E.R.
මාස 01රු. 5,000 සහ ඉහළ--09.50%09.92%
මාස 03රු. 5,000 සහ ඉහළ09.50%09.92%10.50%10.92%
මාස 06රු. 5,000 සහ ඉහළ10.25%10.75%11.00%11.30%
මාස 9රු. 5,000 සහ ඉහළ10.25%10.75%11.00%11.15%
මාස 12රු. 5,000 සහ ඉහළ12.25%12.96%13.25%13.25%
මාස 18රු. 5,000 සහ ඉහළ12.50%13.24%13.25%12.85%
මාස 24රු. 5,000 සහ ඉහළ12.75%13.52%14.00%13.14%
මාස 36රු. 5,000 සහ ඉහළ12.75%13.52%14.50%12.79%
මාස 48රු. 5,000 සහ ඉහළ13.00%13.80%14.50%12.12%
මාස 60රු. 5,000 සහ ඉහළ13.00%13.80%15.00%11.84%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් එක්සෙල්

කාලසීමාවමුදල් ප්‍රමාණයමාසිකවA.E.R.කල්පිරීමA.E.R.
මාස 1රු. 5,000 සහ ඉහළ--9.50%9.92%
මාස 3රු. 5,000 සහ ඉහළ09.50%09.92%10.50%10.92%
මාස 6රු. 5,000 සහ ඉහළ10.25%10.75%11.00%11.30%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ඔප්ටිමා

කාලසීමාවමුදල් ප්‍රමාණයකල්පිරීමA.E.R.
01 සිට > මාස 03රු. 1,000 සහ ඉහළ09.50%09.42% - 09.84%
03 සිට > මාස 06රු. 1,000 සහ ඉහළ10.50%10.92% - 10.78%
06 සිට > මාස 09රු. 1,000 සහ ඉහළ11.00%11.30% - 11.15%
09 සිට > මාස 12රු. 1,000 සහ ඉහළ11.00%11.15% - 11.00%
12 සිට > මාස 18රු. 1,000 සහ ඉහළ12.50%12.50% - 12.14%
18 සිට > මාස 24රු. 1,000 සහ ඉහළ12.75%12.37% - 12.03%
24 සිට > මාස 36රු. 1,000 සහ ඉහළ13.50%12.69% - 12.00%
36 සිට > මාස 48රු. 1,000 සහ ඉහළ14.00%12.40% - 11.76%
48 සිට > මාස 60රු. 1,000 සහ ඉහළ14.00%11.76% - 11.20%
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්‍ය අනුපාතිකය

CF Kalin Poli

Fixed Deposit Interest Rate (standard)Senior Citizens (over 60 years of age)
Deposit PeriodMonthly Interest rate(Annual)Annual Effective Interest RateInterest Rate on MaturityAnnual Effective Interest RateMonthly Interest Rate(Per Year)Annual Effective Interest RateInterest Rate on Maturity(Annual)Annual Effective Interest Rate
01 MONTHS--10.00%10.47%--10.50%11.02%
03 MONTHS10.00%10.47%11.50%12.01%10.50%11.02%12.25%12.82%
06 MONTHS11.00%11.57%11.75%12.10%11.50%12.13%12.75%13.16%
09 MONTHS11.50%12.13%12.00%12.18%12.00%12.68%13.00%13.21%
12 MONTHS11.75%12.40%12.50%12.50%12.50%13.24%13.25%13.25%
18 MONTHS12.00%12.68%12.75%12.37%12.75%13.52%13.75%13.32%
24 MONTHS12.25%12.96%13.50%12.69%13.00%13.80%14.25%13.36%
36 MONTHS12.50%13.24%14.00%12.40%13.25%14.09%14.75%12.99%
48 MONTHS12.75%13.52%15.00%12.47%13.25%14.09%15.75%12.99%
60 MONTHS12.75%13.52%15.50%12.16%13.25%14.09%16.50%12.79%
Conditions Apply
The withdrawal of interest in advance is subject to a discount.