ආචාර්ය ඒ. ඩී. එන්. ද සොයිසා මිය සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට එක් වෙයි.

15 පෙබරවාරි 2017 විසින් user

Dr.(Mrs.) A.D.N. de Zoysa was appointed to the Board of Central Finance Company PLC on 15th February 2017. Dr.(Mrs.) de Zoysa holds a B.A (Hons.) Degree in Economics (Statistics) from the University of Peradeniya, M.Sc.Degree in Agricultural Development Economics from the Australian National University, Canberra, Australia, M.A. Degree in Economics…

වැඩිදුර කියවන්න