කොවිඩ් 19 විශේෂ දැන්වීම්

සෙන්ට්‍රල් ෆිනැන්ස් ආයතනය මගින් අපගේ විශ්වාසවන්ත පාරිභෝගිකයන් වෙනුවෙන් කෝවිඩ් 19 ව්‍යසන කාලසීමාව තුල ලබා දී ඇති සහන, තොරතුරු හා නිවේදන මේ වෙබ් පිටුව මගින් ලබා ගත හැකි අතර, අපි සැම එක්සත්ව අපගේ මාතෘභූමිය කෝවිඩ් 19 ව්‍යසනයෙන් ගලවා ගැනීමට නිවෙස් තුලට වී සහය දෙන මෙන් ඉල්ලා සිටිමු