බිස්නස් ටුඩේ ටොප් 30 ලේඛණයේ 9 වන ස්ථානය සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් සමාගමට හිමි වී ඇත.

4 අප්‍රේල් 2018 විසින් CF Staff

Further consolidation of strengths to build resilience placed Central Finance Company at 9 in the Business Today TOP 30, 2016 – 2017. The Company’s top line grew by 11 per cent to 18.1 billion rupees over the previous year’s 16.3 billion rupees. This enabled the bottom line to grow to 4.9 billion rupees, an increase of 19.4 per cent over the previo…

වැඩිදුර කියවන්න