සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් 95 වැනි ශාඛාව රාජගිරියේ විවෘතයි

24 ජූනි 2019 විසින් user
Central Finance opens 95th Branch at Rajagiriya

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් සමාගමේ 95 වැනි ශාඛාව මාර්තු 28 වන දින රාජගිරිය පාරේ අංක 41 දරන ස්ථානයේ (හේවාවිතාරණ විද්‍යාලය ඉදිරිපිට) විවෘත කරන ලදී. මෙම ස්ථානය පාරිභෝගිකයන්ගේ වාහන සඳහා වැඩි ඉඩකඩක් සහිත රථගාලකින් ද සමන්විතය. වාහන කල්බදු, ස්ථාවර තැන්පතු, ඉතිරිකිරීමේ ගිණුම් හා රක්ෂණ අතරමැදි සේවා ඇතුළු අප විසින් පිරිනමනු ලබන සියලූම සේවාවන් වඩාත් පහසුවෙන් ලබාගත හැ…

වැඩිදුර කියවන්න