ඔබේම ත්‍රිරෝද රථ වෙනුවෙන් කඩිනමින් හා පහසුවෙන් මුදල්

central-finance-promotions-potha-leasing

Please fill in the below form to get more details

    ඔබේම ත්‍රිරෝද රථ වෙනුවෙන් කඩිනමින් හා පහසුවෙන් මුදල්

    If you own a three wheeler with the registration book and need quick cash.

    The solution is simple speak to our helpful staff and they will assist you on this offer.

    * නියමයන් සහ කොන්දේසි අදාළ වේ

    දැන්වීම් ඒකකය වෙත ආපසු