සියලූම ත්‍රිරෝද රථ හිමියන්ගේ අතට පහසුවෙන් මුදල්

central-finance-promotions-athata-cash

Please fill in the below form to get more details

  සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් මගින් සියලූම ත්‍රිරෝද රථ හිමියන්ගේ අතට පහසුවෙන් මුදල්

  If you are already leasing a three wheeler from us and need quick cash.

  We gives you the least amount of headaches.

  No guarantors, No valuations, easy cash within hours.

  * නියමයන් සහ කොන්දේසි අදාළ වේ

  දැන්වීම් ඒකකය වෙත ආපසු