සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් සභාපති ලෙස කුමාර් ජයසූරිය මහතා පත් කෙරේ.

Posted on 14 සිකු ජූලි 2017
kumar-jayasuriya-joined-central-finance

Central Finance Company PLC announced the appointment of Mr. Kumar Jayasuriya as the Chairman of the Company with effect from 14 th July 2017. Mr.Jayasuriya succeeds Mr. Jayampathi Bandaranayake who retired on reaching the age of 70 years, in compliance with Central Bank of Sri Lanka rules. Mr. Jayasuriya who was appointed to the Board of Directors…

වැඩිදුර කියවන්න

ආචාර්ය ඒ. ඩී. එන්. ද සොයිසා මිය සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට එක් වෙයි.

Posted on 15 බදාදා පෙබ. 2017

Dr.(Mrs.) A.D.N. de Zoysa was appointed to the Board of Central Finance Company PLC on 15th February 2017. Dr.(Mrs.) de Zoysa holds a B.A (Hons.) Degree in Economics (Statistics) from the University of Peradeniya, M.Sc.Degree in Agricultural Development Economics from the Australian National University, Canberra, Australia, M.A. Degree in Economics…

වැඩිදුර කියවන්න