බිස්නස් ටුඩේ ටොප් 30 ලේඛණයේ 9 වන ස්ථානය සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් සමාගමට හිමි වී ඇත.

Posted on 04 බදාදා අප්‍රේල් 2018

Further consolidation of strengths to build resilience placed Central Finance Company at 9 in the Business Today TOP 30, 2016 – 2017. The Company’s top line grew by 11 per cent to 18.1 billion rupees over the previous year’s 16.3 billion rupees. This enabled the bottom line to grow to 4.9 billion rupees, an increase of 19.4 per cent over the previo…

වැඩිදුර කියවන්න

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට අර්ජුන් ප්‍රනාන්දු මහතා එක් වෙයි.

Posted on 16 බදාදා අගෝ. 2017
Arjun Fernando joins Central Finance Board

Arjun Fernando was appointed to the Board on 16th August 2017 and serves as a member of the Audit Committee and the Integrated Risk Management Committee.Mr Fernando holds an Engineering degree (BSc) from the Southern Illinois University, USA and a Master’s degree (MSc) in Management from Clemson University, South Carolina, USA. He is also an Associ…

වැඩිදුර කියවන්න